Książkowe gadżety

Książkowe gadżety

by -

Zip­mark to plas­tikowa zakład­ka do książ­ki w ksz­tał­cie suwa­ka. Inspiracją była tek­styl­na tor­ba zasuwana na zamek, ter­az uży­wa­jąc zam­ka możesz “otworzyć” książkę. Autorem pomysłu jest Sha­hara Pel­e­ga, izrales­ki diza­jn­er, którego zasada­mi są: funkcjon­al­ność, este­ty­ka i humor. Ten mały i efek­towny gadżet wywoła uśmiech u niejed­nego mola książkowego. Przy­da się w bib­lioteczce malucha i dorosłych. Zakład­ka suwak dostęp­na jest w trzech kolorach: niebieskim, zielonym i czer­wonym. Pasu­je do więk­szoś­ci typów książek, od “cegieł” po cie­ni­utkie bajecz­ki. Cena ok. 50 pln.

Pro­jekt stu­dia Yuru­liku, które prowad­zone jest przez Koushi Ikega­mi i Kin­ue One­da to nie lada grat­ka dla eko­ma­ni­aków. Green Mak­er, to papierowe źdźbła trawy. Ozdo­bią każdą książkę. Z ich powodu zzie­le­nieje nie jed­na pół­ka. W zestaw­ie zna­j­du­je się 75 zakładek, po 25 jed­nego wzoru. Źdźbła są zadrukowane kolorem po obu stronach. Bez prob­le­mu przyk­le­ja­ją się i odkle­jąją, nie uszkadza­jąc przy tym kartek. Cena ok. 35 pln.

Jeszcze jed­na zielona propozy­c­ja, tym razem kore­ańskiego stu­dia pro­jek­towego Lufde­sign. Zakład­kę przy­pom­i­na­jącą herba­ciany lis­tek stwor­zono z bez­piecznego silikonu, podob­ne­go do tego, którego uży­wa się do pro­dukcji dziecię­cych smoczków. Moż­na go zostaw­ić w środ­ku książ­ki lub jedynie wetknąć w jej grz­bi­et. Będzie rósł wraz z apetytem na czy­tanie. W opakowa­niu 3 sztu­ki. Cena ok. 25 pln.

Książ­ki, które świecą. Lampy Myung-seo Kang kore­ańskiego pro­jek­tan­ta urod­zonego w Niem­czech są wyko­nane z d­r­ew­na i­ papi­er­u. D­aj­ą d­eli­katne, c­i­epłe św­i­atło­, a o­pr­óc­z­ tego­ w­ygląd­a ni­ebanalni­e. C­i­ekaw­i­e będ­ą się prezen­tować w domowe bib­lioteczce lub biurku. Przy takiej lampie żad­na z książek nie pozostanie w jej cie­niu, nawet więcej może czuć się “oświecona”. Cena ok. 660 pln

4 KOMENTARZE

  1. Ja chcę taką lamp­kę! Fajnie by było ustaw­ić takie coś przy łóżku przed­szko­la­ka, który niedłu­go idzie do szkoły i w ten sposób jeszcze bardziej pod­krę­cić jego ekscy­tację 1 wrześ­nia 😉

Dodaj komentarz