Kokos — lek, suplement i kosmetyk

Kokos — lek, suplement i kosmetyk

Kokos wspiera rozwój sil­nych, zdrowych koś­ci i zębów. Czyni to poprzez poprawę zdol­noś­ci orga­niz­mu do wchła­ni­a­nia wap­nia i mag­nezu. Zapo­b­ie­ga również osteo­porozie oraz zapale­niom koś­ci i stawów.  Ci, którzy sto­su­ją diety wegańskie mogą korzys­tać z niego jako dobrego źródła biał­ka i kwasów tłuszc­zowych. Ma dzi­ałanie prze­ci­wwiru­sowe, prze­ci­w­grzy­bicze, prze­ci­w­bak­teryjne i prze­ci­w­pa­sożyt­nicze, bez wzglę­du na to w jakiej formie jest spoży­wany.

Pal­ma kokosowa pochodzi z połud­niowo-wschod­niej Azji lub z północ­no-zachod­niej Amery­ki Połud­niowej. Kopalne szcząt­ki wskazu­ją, że rośliny o małych orzechach kokosowych rosły tam już przed 15 mil­ion­a­mi lat. Dziś jest najczęś­ciej wys­tępu­jącą palmą i rośnie wzdłuż wszys­t­kich tropikalnych brzegów mors­kich. Każ­da część tego drze­wa jest użytecz­na, poza owoca­mi jadalne są też liś­cie palmy, ale służą też do wyrobu koszy czy pokryć dachowych. Z włókien kokosowych wyt­warza się liny, szc­zot­ki, pęd­zle i uszczel­nia się nimi łodzie. 

Kokos jest bard­zo poży­wny i bogaty w błon­nik, wit­a­miny (zwłaszcza wit. C) i min­er­ały.  Zaw­iera wapń, potas i mag­nez, a także wiele elek­trolitów. Jego właś­ci­woś­ci prze­ci­wut­le­ni­a­jące spowal­ni­a­ją pro­ces starzenia chroniąc orga­nizm przed szkodli­wym dzi­ałaniem wol­nych rod­ników. Sto­su­jąc kil­ka kro­pel ole­ju kokosowego na skórę każdego dnia sprawi, że zachowamy ją ład­ną i gład­ką, a także naw­ilżoną. Olej kokosowy jest znany również w lecze­niu chorób skóry, takich jak egze­ma, łuszczy­ca i zapale­nie skóry.

Poma­ga także na włosy, które po zas­tosowa­niu ole­ju kokosowego sta­ją się bardziej zdrowe i lśniące. Jest to świet­na alter­naty­wa, jeśli nie chcesz korzys­tać z kos­me­ty­cznych odży­wek.

Ludzie z wielu różnych kul­tur, języków, religii i ras rozsianych na całym świecie czczą kokos jako cenne źródło pokar­mowe jak i medy­czne. W medy­cynie ludowej na całym świecie kokos jest stosowany w lecze­niu wielu różnych prob­lemów zdrowot­nych takich jak: rop­nie, ast­ma, łysie­nie, zapale­nie oskrzeli, sini­a­ki, oparzenia, przez­ię­bi­enia, zaparcia, kaszel, obrzęk, czer­won­ka, ból ucha, gorącz­ka, gry­pa, zapale­nie dziąseł, rzeżącz­ka, niereg­u­larne lub bolesne miesiącz­ki, żół­tacz­ka, kamie­nie nerkowe, wszy, niedoży­wie­nie, mdłoś­ci, wysyp­ka, świerzb, szko­r­but, infekc­je skóry, ból gardła, opuch­liz­na, kiła, ból zęba, gruźli­ca, guzy, dur, owr­zodzenia, rozstrój żołąd­ka, osła­bi­e­nie. I moż­na by wymieni­ać choro­by i schorzenia w nieskońc­zoność.

W ciągu ostat­nich dwudzi­es­tu lat przeprowad­zono wiele badań potwierdza­ją­cych ogromne korzyś­ci zdrowotne kokosa. Odkry­to między inny­mi, że woda z kokosa ma właś­ci­woś­ci lecznicze, co ura­towało tysiące ist­nień ludz­kich – szczegól­nie dzieci — w kra­jach słabo rozwinię­tych. Woda orzecha kokosowego jest zbliżona do osocza krwi. Bada­nia medy­czne wykaza­ły, że uży­cie wody orzecha kokosowego jest bard­zo skuteczne  w roz­puszcza­niu kamieni nerkowych. Wystar­czy ją pić 3–4 razy w tygod­niu.

Wykazano też, że woda kokosowa jest dobrym źródłem min­er­ałów, wysoko obniża­ją­cych ciśnie­nie krwi. Dowody są tak przekonu­jące, że FDA (Food and Drug Admin­is­tra­tion w USA) zatwierdz­iła wpływ tej wody na zmniejsze­nie ryzy­ka zapadal­noś­ci na nad­ciśnie­nie i udar mózgu.

Woda kokosowa zaw­iera również szereg form błon­ni­ka i aminok­wasów, które zmniejsza­ją wchła­ni­an­ie cukru i zwięk­sze­nie wrażli­woś­ci na insulinę. Ma również pozy­ty­wny wpływ na skórę bardziej ją uelasty­cz­ni­a­jąc i zmniejsza­jąc zmarszcz­ki. Dlat­ego też dużo firm kos­me­ty­cznych ma w swo­jej gamie pro­duk­ty na bazie wody kokosowej.

Kokos ma tak duży wpływ na orga­nizm, że wiele osób uważa, iż zmniejszenia on rozwój chorób degen­er­a­cyjnych i związanych ze starze­niem.

Nowoczes­na medy­cy­na w licznych pub­likac­jach naukowych potwierdza, że kokos w takiej czy innej formie przynosi szereg korzyś­ci zdrowot­nych. Niek­tóre prezen­tu­je­my poniżej:

  • Zabi­ja wirusy powodu­jące grypę, opryszcz­ka, odra, WZW typu C, SARS, AIDS i inne choro­by
  • Zabi­ja bak­terie powodu­jące wrzody, infekc­je gardła, infekc­je dróg moc­zowych, choro­by dziąseł i ubytków, zapale­nia płuc i rzeżącz­ki i innych chorób
  • Zapew­nia odży­w­cze źródło szy­bkiej energii
  • Zwięk­sza wytrzy­małość fizy­czną i wyni­ki sportowe
  • Popraw­ia traw­ie­nie i wchła­ni­an­ie innych skład­ników odży­w­czych, w tym wit­a­min, min­er­ałów i aminok­wasów
  • Polep­sza wydzielanie insuliny i wyko­rzys­tanie glukozy we krwi
  • Zmniejsza objawy związane z zapale­niem trzust­ki
  • Poma­ga złagodz­ić objawy i zmniejszyć ryzyko zdrowotne związane z cukrzy­cą

Więk­szość ludzi nie zda­je sobie sprawy, że olej kokosowy może pomóc schud­nąć! Tak, po pros­tu zamieni­a­jąc w kuch­ni olej np. rzepakowy na olej kokosowy moż­na stracić dodatkowe kilo­gramy. 

Optymistka, wielbicielka smutnych piosenek. Ekonomistka z trzema fakultetami, która odnalazła siebie pośród dzieci. Przyjechała do wielkiego miasta wcale nie dla kariery, ale dla miłości. Pochłania ją świat Zafóna. Bez reszty zatraciła się w Falconesie, Charlesie Martinie i Noahu Gordonie. Lubi Jodi Picoult i Jespera Juula. Wkrótce zostanie mamą!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz