Inspekcja fotelików o bezpieczeństwie małych podróżników

Inspekcja fotelików o bezpieczeństwie małych podróżników

by -

Pon­ad 70% fote­lików samo­chodowych dla dzieci mon­towanych jest niepraw­idłowo. Sprawdź, czy Two­je dziecko jest bez­pieczne! Nie chodzi tu tylko o fakt, iż fote­lik jest uży­wany nie zgod­nie z instrukcją obsłu­gi. Fote­lik może być też niekom­paty­bil­ny z samo­cho­dem. Nawet jeśli mon­tu­jesz go praw­idłowo, nawet jeśli przeszedł przez nieza­leżne testy fote­lików i uzyskał w nich wysoką ocenę, to może KOMPLETNIE nie pasować do Two­jego samo­chodu. W rezulta­cie Two­je dziecko nie jest praw­idłowo zabez­piec­zone.

Dowiedzi­ałam się przede wszys­tkim, że za słabo zap­inam dziecko w fote­liku, tj. za słabo dociągam pas. Również dowiedzi­ałam się o ist­nie­niu sys­te­mu, który powodu­je blokowanie pasa – dowiedzi­ałam się, że to nie jest defekt samo­chodu, bo tak właśnie myślałam. A okaza­ło się, że dzię­ki temu sys­te­mowi moż­na sta­bil­niej zamon­tować fote­lik — mówi jed­na z mam, która więła udzi­ał w Inspekcji fote­lików. 

Wyni­ki raportów sporząd­zone przez uczest­ników między­nar­o­dowych pro­jek­tów badaw­czych w Europie i Stanach Zjed­noc­zonych, wypad­ki dro­gowe są jed­ną z wiodą­cych przy­czyn poważnych i śmiertel­nych urazów dzieci. Pomi­mo stosowa­nia odpowied­nich urządzeń zabez­piecza­ją­cych, takich jak fote­li­ki samo­chodowe dla dzieci i pasy bez­pieczeńst­wa, dzieci wciąż są ofi­ara­mi wypad­ków. Dzieje się tak, ponieważ urządzenia te nie są uży­wane poprawnie, zgod­nie ze swoim przez­nacze­niem i nie są w stanie spełnić swo­jej funkcji. Inspekc­je fote­lików w USA i Europie Zachod­niej pokazu­ją, że zjawisko to doty­czy od 70 do nawet 85% przy­pad­ków. Główny nacisk kładzie się więc obec­nie na bezpośred­nią edukację rodz­iców, która przynosi najbardziej satys­fakcjonu­jące wyni­ki (co pokazu­je np. ist­nieją­ca sieć punk­tów inspekcyjnych w Stanach Zjed­noc­zonych).

Zobacz­cie co dzieje się z dzieck­iem pod­czas wypad­ku:

Jeśli chce­cie mieć pewność, że fote­lik w którym podróżu­je dziecko jest odpowied­ni do waszego samo­chodu i potra­fi­cie go praw­idłowo zamon­tować, wystar­czy umówić się na inspekcję fote­lika 30 listopa­da w Warsza­w­ie. Więcej infor­ma­cji zna­jdziecie TUTAJ

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz