Granat — bomba witamin

Granat — bomba witamin

Upraw­iany jest od pon­ad 5. tysię­cy lat. Jego korzyś­ci zdrowotne są znane w wielu kul­tur­ach i reli­giach. Pojaw­ia się jako sym­bol pełni życia i dłu­gowiecznoś­ci. Dziś cieszy się dużą pop­u­larnoś­cią w medy­cynie. Ma właś­ci­woś­ci prze­ci­wza­palne, prze­ci­w­bak­teryjne i prze­ci­wwiru­sowe. Granat to prawdzi­wa bom­ba wit­a­min.

Granat-bomba witaminGranat (Puni­ca grana­tum) wywodzi się z Per­sji skąd trafił do Indii, Afry­ki, Chin, Europy i Amery­ki. Granat przy­pom­i­na trochę jabłko, ale w prze­ci­wieńst­wie do niego ma nie­jadal­ną skórkę. Aby zjeść owoc, trze­ba z niego wyjąć jądra. Inną możli­woś­cią jest wyciskanie owoców. Sok i nasiona służą jako dodatek do lodów i sałatek, ale także do potraw z dro­biu i dziczyzny.

Granaty charak­teryzu­ją się dużą zawartoś­cią skład­ników akty­wnych bio­log­icznie. Są bogate w wit­a­m­inę C (20 mg na 100 g owocu), wit­a­m­inę B3 (0,3 mg), B5 (0,6 mg) i B6 (0,2 mg). Pon­ad­to w potas, fos­for, wapń i mag­nez, a także ślad­owe iloś­ci żelaza, cynku, man­ganu i miedzi. Olej zawarty w nasion­ach owoców, ma wysok­ie stęże­nie rzad­ko wys­tępu­ją­cych w przy­rodzie kwasów omega‑5.

Jed­ną z głównych zalet granatu jest dzi­ałanie antyoksy­da­cyjne. Bada­nia klin­iczne wykaza­ły, że reg­u­larne spoży­wanie soku z granatów, może zmniejszyć ryzyko chorób ser­cowo – naczyniowych. U osób, które cier­pi­ały na miażdży­cę, spoży­wanie soku z grantu popraw­iło przepływ krwi w tęt­ni­cach. Reg­u­lu­je też ciśnie­nie u chorych cier­pią­cych na nad­ciśnie­nie tęt­nicze. Granaty zale­cane są w diecie osób cho­ru­ją­cych na nowotwór prostaty, jeli­ta grubego czy pier­si.

Wzmac­nia też równowagę hor­mon­al­ną pod­czas miesiącz­ki oraz menopauzy. Reg­u­lu­je waha­nia nas­tro­ju, utratę masy kost­nej i fale gorą­ca.

Dzi­ałanie antyoksy­da­cyjne soku z granatu jest pon­ad 10 razy wyższe niż dzi­ałanie prze­ci­wut­le­ni­a­jące soku z winogron, soku z borów­ki, zielonej herbaty czy żurawiny.

Z kolei skór­ka i sok z granatu są również stosowane jako nat­u­ral­ny bar­wnik przy pro­dukcji ori­en­tal­nych  dywanów.

Dojrza­łe owoce emi­tu­ją met­al­iczny dźwięk gdy uderza się w nie dłonią. Przy równej wielkoś­ci owoców te naj­cięższe mają najbardziej soczyste owoce. Skór­ka musi być gład­ka, błyszczą­ca, z pięknym czer­wonym kolorem i  wol­na od brą­zowienia.

Optymistka, wielbicielka smutnych piosenek. Ekonomistka z trzema fakultetami, która odnalazła siebie pośród dzieci. Przyjechała do wielkiego miasta wcale nie dla kariery, ale dla miłości. Pochłania ją świat Zafóna. Bez reszty zatraciła się w Falconesie, Charlesie Martinie i Noahu Gordonie. Lubi Jodi Picoult i Jespera Juula. Wkrótce zostanie mamą!

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz