Dotykam, wygrywam — akcja o samobadaniu piersi

Dotykam, wygrywam — akcja o samobadaniu piersi

by -

Co roku na raka pier­si zapa­da 12 000 Polek. Praw­ie połowa z nich umiera, bo zbyt późno zgłosiły się do lekarza. Jeśli Pol­ki chcą real­i­zować swo­je marzenia i być pewne swo­jego zdrowia, muszą nosić odpowied­nio dopa­sowaną bieliznę i wykony­wać reg­u­larne samobadanie pier­si. Trwa dru­ga kam­pa­nia Dotykam=Wygrywam, która ma zachę­cić Pol­ki do samokon­troli pier­si.

Dzię­ki kam­panii ‘Dotykam = Wygry­wam’ w sklepach z bielizną Panache na tere­nie całej Pol­s­ki, w Teatrze Stu­dio Buf­fo i w butiku MUSES Urbańska&Komornicka w Warsza­w­ie będzie moż­na zaopa­trzyć się w zaw­iesz­ki pod prysznic z instruk­tażem wyko­na­nia samobada­nia pier­si.

Dodatkowo cała akc­ja, ma wesprzeć dzi­ała­nia fun­dacji Rak’n’Roll — Wygraj życie! Dlat­ego 10% z zysku ze sprzedaży różowych biustonoszy z ofer­ty Panache zostanie przekazane na cele statu­towe fun­dacji.

Całkow­itą nowoś­cią w tej edy­cji będzie zan­gażowanie Polek w to, by moty­wowały siebie nawza­jem do reg­u­larnych badań poprzez krótkie formy fil­mowe. Na stron­ie www.dotykamwygrywam.pl  jest aplikac­ja konkur­sowa DOTYKAJ=WYGRYWAJ, nie zwlekaj, RÓŻ SIĘ”. Tu moż­na wgrać swój krót­ki, nakrę­cony nawet tele­fonem komórkowym film, w którym wyrażona zostanie odpowiedź na pytanie dlaczego warto się badać. Spośród nadesłanych filmów wyło­nione zostaną trzy oso­by, które zaprosimy na uroczys­tą kon­fer­encję pra­sową w Teatrze Stu­dio Buf­fo, pod­czas której zaproszeni goś­cie, part­nerzy kam­panii, polscy cele­bryci i przed­staw­iciele mediów, będą głosować na najlep­szy film. Nagro­da za I miejsce to roczny zapas bielizny Panache, czyli aż  10 kom­pletów (wartość 3000zł).

Akc­ja Dotykam=Wygrywam odniosła w ubiegłuym roku ogrom­ny sukces medi­al­ny, poparły ją także Krysty­na Kof­ta, Katarzy­na Cichopek – Hakiel, Alek­san­dra Kisio, Daria Widawska, Anna Gzyra, Markia i Roza­lia Mancewicz. – Dzię­ki pozy­ty­wnie nastaw­ionym do tem­atu pro­fi­lak­ty­ki mediom i gwiaz­dom udało nam się dotrzeć z przesłaniem Dotykam=Wygrywam do sze­rok­iego grona kobi­et. Wal­czymy o to, aby wylan­sować modę wśród Polek na samobadanie pier­si – mówi Izabela Saku­to­va, pomysło­daw­ca akcji i przed­staw­iciel Panache. – Dla nas ta akc­ja miała jed­nak także wymi­ar bard­zo real­ny, blis­ki, bowiem jed­na z naszych pra­cown­ic poprzez samobadanie pier­si i badanie USG, na które wysłal­iśmy wszys­tkie pracu­jące w naszej fir­mie kobi­ety, wykryła u siebie guza. Dzię­ki błyskaw­icznym dzi­ałan­iom udało się ją ura­tować przed naj­gorszym – dziś jest z nami, uśmiech­nię­ta, rados­na – i to dla nas najwięk­szy dowód, że warto – pod­kreśla orga­ni­za­tor­ka.

Ambasadorem tegorocznej edy­cji kam­panii Dotykam-Wygry­wam jest duet Natasza Urbańs­ka i Agniesz­ka Komor­nic­ka. “Naj­cen­niejsze w życiu każdej kobi­ety (i nie tylko) jest zdrowie. My, kobi­ety, najczęś­ciej w codzi­en­nym życiu zapom­i­namy o sobie, bo zawsze naszym zdaniem jest “coś” ważniejszego do zro­bi­enia, załatwienia. Dajmy sobie chwilę dzię­ki której może­my zyskać bard­zo wiele!” — Natasza Urbańs­ka i Agniesz­ka Komor­nic­ka, duet MUSES.

Dobrze dobrany biustonosz to nie tylko korzyś­ci zdrowotne, ale i lep­sze samopoczu­cie, które daje kobiecie pewność siebie – mówi Mar­ta Sam­bors­ka, członek zarzą­du Fun­dacji Rak’n’Roll.

Więcej infor­ma­cji o akcji oraz adresy sklepów z bielizną marek Panache biorą­cych udzi­ał w kam­panii zna­jdą Państ­wo już wkrótce na stron­ie www.dotykamwygrywam.pl, www.panache.pl, www.studiobuffo.com.pl i www.raknroll.pl.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz