Dolegliwości w ciąży — jak z nimi walczyć

Dolegliwości w ciąży — jak z nimi walczyć

by -

Sza­cu­je się, że aż 8 na 10 kobi­et w ciąży cier­pi z powodu nud­noś­ci. Ale to nie jedy­na dolegli­wość z jaką wal­czą przyszłe mamy. Przez 9. miesię­cy orga­nizm kobi­ety prze­chodzi spek­taku­larne zmi­any i nie mam tu na myśli ros­nącego brzucha. To czas, kiedy orga­nizm kobi­ety prze­chodzi wiele zmi­an, które częs­to są przy­czyną uciążli­wych dolegli­woś­ci, z który­mi ciężko sobie poradz­ić. Więk­szość z nich jest niegroź­na dla mat­ki i dziec­ka, ale bywa nieprzy­jem­na. Oto kil­ka sprawd­zonych sposobów jak z nimi wal­czyć.

Dolegliwości w ciąży

Poranne mdłoś­ci — to z nimi najczęś­ciej zma­ga­ją się kobi­ety. Pomi­mo nazwy „poranne” nie ogranicza­ją się one do jed­nej pory dnia, cza­sem wys­tępu­ją w ciągu dnia a nawet w nocy.  Usta­ją same, kłopot w tym, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy, a to powodu­je, że myślimy iż ciągnął się w nieskońc­zoność.
We wczes­nym okre­sie ciąży pon­ad połowa kobi­et zma­ga się z wymio­ta­mi. Zazwyczaj zaczy­na­ją się w około 6 tygod­niu ciąży i utrzy­mu­ją się do około 14 tygod­nia. Naj­gorszy czas jest zwyk­le około 9–10 tygod­nia. Zwyk­le przy­padłość ta nie wyma­ga inter­wencji lekarza, jed­nakże przedłuża­jące się wymio­ty w  skra­jnych przy­pad­kach mogą prowadz­ić do znacznej utraty wagi, bądź odwod­nienia. Wów­czas lekarze przepisu­ją środ­ki, które poma­ga­ją złagodz­ić nieprzy­jemne dolegli­woś­ci. A jak z nimi wal­czyć domowy­mi sposoba­mi? Ist­nieją proste metody:

 • tuż po prze­budze­niu zjedz kil­ka krak­er­sów, herbat­ników albo garść suchych płatków kukury­dzianych lub wyp­ij fil­iżankę herbaty (przy­go­towaną przez part­nera lub inną osobę)
 • jedz mało, częs­to i powoli
 • wprowadź do menu pro­duk­ty bogate w przyswa­jalne węglowodany oraz błon­nik
 • unikaj kawy, czosnku i ostrych przypraw
 • jeśli możesz sobie na to poz­wolić, unikaj zapachów gotu­ją­cych się potraw (u kobi­et w ciąży wyostrza się węch)
 • unikaj pro­duk­tów fer­men­tu­ją­cych w orga­nizmie takich jak np. kapus­ta
 • pij dużo wody
 • jak najwięcej odpoczy­waj zwłaszcza po posiłkach
 • słuchaj muzy­ki, która cię uspoka­ja
 • możesz też wypróbować opas­ki do akupresury
 • wielu kobi­etom poma­ga też napar ze świeżego imbiru.

Prob­le­my traw­i­enne
Dolegli­woś­ci traw­i­enne takie jak zga­ga, zaparcia, wzdę­cia, piecze­nie w żołąd­ku i w środ­kowej częś­ci klat­ki pier­siowej czy gorz­ki smak w ustach spowodowane są częś­ciowo przez wzrost maci­cy, która naciska na inne narządy wewnętrzne. Dodatkowo za opisy­wane niedo­ma­gania odpowia­da prog­es­teron, który spowal­nia pracę mięśni prze­wodu pokar­mowego. Jak wal­czyć z tymi przykry­mi dolegli­woś­ci­a­mi? Jest kil­ka rzeczy, które mogą pomóc.

 • jedz mało ale częs­to – to poz­woli uniknąć zale­ga­nia treś­ci pokar­mowej w żołąd­ku
 • ogranicz spoży­cie kawy
 • pij dużo wody
 • spoży­waj pro­duk­ty bogate w błon­nik
 • unikaj pro­duk­tów fer­men­tu­ją­cych w orga­nizmie takich jak np. kapus­ta
 • unikaj gazowanych napo­jów
 • unikaj tłustych i smażonych potraw
 • wykonuj lekkie i proste ćwiczenia oraz spaceruj
 • nie kładź się zaraz po posiłku

Stosowanie leków na zgagę powin­no być skon­sul­towane z lekarzem. Możesz za to zaparzyć sobie mię­ty, która ułatwia traw­ie­nie i zmniejsza niepokój w żołąd­ku.

Trud­noś­ci w odd­y­cha­niu
Uczu­cie dusznoś­ci jest zwyk­le spowodowane prze maci­cę, która w miarę roz­wo­ju ciąży potrze­bu­je więcej miejs­ca. Wiele kobi­et zauważa wów­czas, że ich odd­ech sta­je się płyt­szy. Jest to nieprzy­jemne uczu­cie, ale nie należy wpadać w panikę. Należy wów­czas się rozluźnić i odd­y­chać powoli. Przy pró­bie głęb­szego i szyb­szego odd­echu moż­na doprowadz­ić do hiper­wenty­lacji. Rezul­tatem możesz być mrowie­nie, zawroty głowy i omdle­nia. Hiper­wenty­lac­ja jest dość częs­ta w ciąży. Co robić? Odd­y­chać do papierowej tore­b­ki. Choć brz­mi to śmiesznie, to najszyb­szy sposób, aby opanować swo­je emoc­je i odd­ech. Co w tej metodzie jest najważniejsze, uspoko­je­nie odd­echu następu­je w wyniku odd­y­cha­nia nie czystym tlen­em, a zuży­tym już dwut­lenkiem węgla. Przede wszys­tkim nie myśl o odd­y­cha­niu, zre­lak­suj się, wyp­ij melisę lub rumi­anek. Zdarza­ją się też inne przy­czyny dusznoś­ci, z który­mi nie poradzisz sobie bez pomo­cy  lekarza. Dlat­ego też, jeśli napady dusznoś­ci wzbudza­ją twój niepokój skon­tak­tuj się ze swoim lekarzem prowadzą­cym.

Świąd
Swędze­nie w ciąży jest bard­zo powszechne. Może wys­tępować na całym ciele lub w jed­nym miejs­cu. Przy­czyną świą­du jest częs­to suchość skóry i jej roz­cią­ganie (szczegól­nie na brzuchu).  Cza­sem świąd w ciąży oznacza schorze­nie wątro­by pojaw­ia­jące się jedynie pod­czas ciąży i w Polsce wys­tępu­je dosyć rzad­ko. Cholestaza, bo o niej mowa, pole­ga na zas­to­ju żół­ci w wątro­bie. Doty­czy przede wszys­tkim kobi­et, które rodz­iły wielokrot­nie i kobi­et starszych, jed­nak według niek­tórych badań może być dziedz­icz­na. Jej przy­czy­na wciąż do koń­ca nie jest znana. Dlat­ego też, jeśli swędze­nie sta­je się niezwyk­le dokuc­zli­we i upor­czy­we należy skon­sul­tować się z lekarzem. Najczęś­ciej jed­nak przy­czyną swędzenia jest infekc­ja skóry spowodowana przez grzy­by. Jak wal­czyć ze swędze­niem skóry w ciąży? Mogą pomóc następu­jące metody:

 • przede wszys­tkim nie dra­pać, bo powodu­je to więk­sze swędze­nie
 • dla złagodzenia objawów swędzące miejsce moż­na delikat­nie pocier­ać kostką lodu
 • uży­wać kremów naw­ilża­ją­cych przez­nac­zonych dla kobi­et w ciąży

Hemoroidy
Żyla­ki odby­tu zal­icza­ją się do szczegól­nie uciążli­wych dolegli­woś­ci. Oznaką ich pojaw­ienia się jest krwaw­ie­nie pod­czas wypróż­ni­a­nia. Inne objawy to ból, piecze­nie i swędze­nie w okoli­cach odby­tu. Hemoroidy w cza­sie ciąży pow­sta­ją na skutek zaparć i rozros­tu maci­cy, która uciska na jeli­ta. Warto poroz­maw­iać o nich z lekarzem, ale moż­na też ich uniknąć wyra­bi­a­jąc sobie kil­ka dobrych nawyków:

 • unikać zaparć poprzez stosowanie diety bogatej w błon­nik
 • spoży­wanie sus­zonych owoców zwłaszcza śli­wek
 • dostar­czać orga­niz­mowi odpowied­nią ilość płynów
 • zaży­wać akty­wnoś­ci fizy­cznej
 • moż­na też stosować okłady z nagi­et­ka lub herbaty
 • szczegól­nie dbać o higienę miejsc intym­nych

Hemoroidy zwyk­le mija­ją po ciąży lub po okre­sie połogu.

Skur­cze i uczu­cie cięż­kich nóg
Wys­tępu­ją  najczęś­ciej w nocy i powodu­ją wybudzanie się ze snu. Należy wtedy delikat­nie, ale stanow­c­zo roz­ciągnąć mięśnie. Poz­woli to złagodz­ić ból. Uczu­cie cięż­kich nóg związane jest z zatrzy­maniem płynów. Wiele kobi­et ma ten­dencję do puch­nię­cia nóg zwłaszcza w późniejszym okre­sie ciąży. Jak wal­czyć ze skur­cza­mi nóg w cza­sie ciąży? Mogą pomóc następu­jące rozwiąza­nia:

 • uzu­pełnie­nie diety o pro­duk­ty bogate w wapń i mag­nez oraz wit­a­miny z grupy B
 • masaż i roz­cią­ganie mięśni
 • spanie z lekko unie­siony­mi noga­mi (moż­na podłożyć podusz­ki lub zwinię­ty koc)
 • unikanie chodzenia w butach na wysokim obcasie

Ciąża wywołu­je wiele zmi­an w orga­nizmie i wyma­ga wprowadzenia mody­fikacji do codzi­en­nych zajęć oraz wyro­bi­enia w sobie nowych nawyków. Niek­tóre z nich mogą być konieczne, by móc uniknąć uciążli­wych prob­lemów zdrowot­nych. Na szczęś­cie, więk­szość z tych dolegli­woś­ci zni­ka sama. Są też kobi­ety, które prze­chodzą ciąże bez odczuwa­nia jakichkol­wiek uciążli­woś­ci.

Tak jak każ­da kobi­eta jest inna, tak też inna jest każ­da ciąża! W więk­szoś­ci przy­pad­ków wystar­czą nat­u­ralne i domowe sposo­by. Jeżeli jed­nak two­je dolegli­woś­ci nie ustępu­ją, nigdy nie zaży­waj leków na włas­ną rękę. Zawsze wcześniej skon­sul­tuj się ze swoim lekarzem prowadzą­cym lub położną.

Optymistka, wielbicielka smutnych piosenek. Ekonomistka z trzema fakultetami, która odnalazła siebie pośród dzieci. Przyjechała do wielkiego miasta wcale nie dla kariery, ale dla miłości. Pochłania ją świat Zafóna. Bez reszty zatraciła się w Falconesie, Charlesie Martinie i Noahu Gordonie. Lubi Jodi Picoult i Jespera Juula. Wkrótce zostanie mamą!

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz