Dlaczego warto czytać dzieciom?

Dlaczego warto czytać dzieciom?

by -

Dzieci uczą się dźwięków słów zan­im jeszcze zauważą ist­nie­nie wyrazów na wydrukowanej kartce.  Czy­tanie książek na głos pobudza ich wyobraźnię i wiedzę o świecie. Poma­ga im rozwi­jać język, umiejęt­noś­ci słucha­nia i przy­go­towu­je ich do zrozu­mienia słowa pisanego. Kiedy rytm i melo­dia języ­ka stanie się częś­cią życia dziec­ka, nau­ka czy­ta­nia będzie tak nat­u­ral­na, jak ucze­nie się chodzenia i mówienia.

Cho­ci­aż życie rodz­i­ca częs­to jest gorączkowe, należy spróbować czy­tać z dzieck­iem co najm­niej raz dzi­en­nie w reg­u­larnie zaplanowanym cza­sie. Ale nie zniechę­caj się, jeśli pom­inąłeś dzień lub nie zawsze trzy­masz się har­mono­gra­mu, wystar­czy czy­tać ze swoim dzieck­iem tak częs­to, jak to możli­we.

Jeśli masz więcej niż jed­no dziecko, staraj się czy­tać każde­mu dziecku osob­no, zwłaszcza jeśli różni­ca wieku wynosi więcej niż 2 lata. Jed­nak dobrze jest też czy­tać dzieciom w różnym wieku w tym samym cza­sie. Więk­szość dzieci słucha wielu rodza­jów opowieś­ci. Kiedy his­to­rie są skom­p­likowane, mogą zachę­cać dzieci do zadawa­nia pytań. Poświęce­nie cza­su na reg­u­larne czy­tanie z dzieć­mi wysyła ważną wiado­mość: Czy­tanie się opła­ca!

Jeszcze raz
Możesz prze­jść przez okres, gdy dziecko faworyzu­je tylko jed­ną książkę i chce czy­tać ją bez prz­er­wy. Nie jest to niczym niezwykłym dla dzieci, ale dla rodz­iców może być nieco nudne.  Należy pamię­tać jed­nak, że ulu­biona his­to­ria może wynikać z potrzeb emocjon­al­nych dziec­ka. Bądź cier­pli­wy. Kon­tynu­uj czy­tanie do cza­su, aż dziecko będzie gotowe na czy­tanie wielu książek.

Oto kil­ka powodów, dlaczego warto czy­tać dzieciom bez wzglę­du na wiek:

Czytanie dzieciom...

1. To czas spęd­zony razem.
Czy­tanie jest to czas, kiedy nie kon­cen­tru­jesz się na żad­nym innym zaję­ciu i spędza­sz go jedynie z dzieck­iem, nie patrząc w telewiz­or czy smart­fona.

2. To rozpoczę­cie roz­mowy.
Książ­ka zawsze daje nam powód, aby poroz­maw­iać ze sobą i otworzyć się.

3. To świet­ny sposób, aby poroz­maw­iać o emoc­jach.

Książ­ki poma­ga­ją poruszyć tem­aty, które mogą spraw­iać rodz­i­com prob­lem, gdy­by nie były  przed­miotem w his­torii. Może­my roz­maw­iać o rzeczach, które dzieją się w opowieś­ci­ach, jak byśmy się czuli, gdy­by doty­czyły się nas samych.

4. To świet­ny sposób, aby uczyć dzieci indy­wid­u­al­noś­ci.
Pozwólmy dzieciom wybrać książkę w księ­gar­ni. Poprzez zwróce­nie uwa­gi na to, na to, co chcą czy­tać, może­my dowiedzieć się więcej o tym, co lubią a czego nie lubią.

5. Możesz otwier­ać nowe światy i uczyć dzieci nowych słów
Czy­tanie pozwala na pokazanie dzieciom innych rzeczy, wyb­ie­ga­ją­cych poza szkol­ny pro­gram naucza­nia. Poprzez głośne czy­tanie uczymy dzieci znaczenia słów, a także pogłębi­amy w nich umiejęt­noś­ci rozu­mienia pojęć abstrak­cyjnych.

Może­my pomóc naszym dzieciom odnaleźć narzędzia, których potrze­bu­ją, aby odnieść sukces w życiu. Ale czy­tanie jest czymś więcej niż tylko prak­ty­cznym narzędziem. Poprzez książ­ki może­my wzbo­gacić nasze umysły, może­my się zre­lak­sować i cieszyć się z kilku cen­nych chwil wypoczynku. Jeśli zro­bisz to dobrze, to zaszczepisz w dziecku radość z czy­ta­nia książek na całe życie!

Nasze rady, jak zro­bić to dobrze:

  • Wybierz książkę, która Ci się podo­ba — musi być ona odpowied­nia do wieku dziec­ka. Zawsze należy przeczy­tać książkę na głos samemu przed próbą przeczy­ta­nia jej dziecku
  • Wier­sze i wier­szy­ki są wspani­ałe! Wiele dzieci może nauczyć się czy­tać szy­b­ciej, jeśli słyszą rymowan­ki w młodym wieku
  • Pod­czas czy­ta­nia, trzy­maj książkę tak, by dziecko mogło zobaczyć treść pisaną i obraz­ki. Pokazuj pal­cem aktu­al­nie czy­tane słowa
  • Jeśli his­to­ria wyda­je się nie intere­sować dziec­ka nie czy­taj dalej. Powiedz: “Ta książ­ka nie brz­mi dobrze, spróbu­jmy inną” lub Nie sądzę, by Ci się podobała ta książ­ka, spróbu­jmy czegoś innego”. Albo odłóż czy­tanie na później, może w tym momen­cie dziecko chce robić coś innego i dlat­ego nie wykazu­je zain­tere­sowa­nia książką
  • Czy­taj w odpowied­nim tem­pie
  • Upewnij się, że czy­tasz wystar­cza­ją­co głośne
  • Bądź aktorem. Twój głos powinien pasować do czy­tanej his­torii
  • Ułóż książ­ki na wysokoś­ci odpowied­niej dla dziec­ka. Niech będą dla niego cały czas dostęp­ne

W dobie rozwinię­tych mediów spa­da atrak­cyjność książ­ki. Wypełnij dom książka­mi i zain­spiruj swo­je dziecko do czy­ta­nia! To będzie dla niego trwałe wzbo­gace­nie.

Optymistka, wielbicielka smutnych piosenek. Ekonomistka z trzema fakultetami, która odnalazła siebie pośród dzieci. Przyjechała do wielkiego miasta wcale nie dla kariery, ale dla miłości. Pochłania ją świat Zafóna. Bez reszty zatraciła się w Falconesie, Charlesie Martinie i Noahu Gordonie. Lubi Jodi Picoult i Jespera Juula. Wkrótce zostanie mamą!

1 KOMENTARZ

  1. Macie rac­je nic nie zastąpi, my czy­tamy dzieciom codzi­en­nie. A w ciągu dnia też obe­jrzą jaką bajkę, w sum­ie tylko mini mini bo tym bajkom moź­na zau­fać. Są odp­wied­nie i uczą naluchy dobrych wor­ców.

Dodaj komentarz