Chleb — czy wiesz co jesz?

Chleb — czy wiesz co jesz?

by -

Pola­cy jedzą coraz mniej chle­ba. W 2000 roku statysty­czny Polak w ciągu miesią­ca zjadł 6,6 kg pieczy­wa„ w 2012 r. było to około 4,35 kg. Zmniejszyła się także kon­sumpc­ja kasz, ryżu i płatków, a makaronów zjadamy tyle, co 10 lat wcześniej — poda­je Insty­tu­tu Ekonomi­ki Rol­nict­wa i Gospo­dar­ki Żywnoś­ciowej. Jeśli decy­du­je­my się na zakupy w piekarni, częs­to wybier­amy pieczy­wo kiep­skiej jakoś­ci. Na co zwró­cić uwagę? Oto kil­ka wskazówek.

ID-10039972
fot.digitalart/FreeDigitalPhotos.net

Nie da się ukryć, że najlep­szy chleb to ten, który upieczemy samodziel­nie. Tylko wtedy jego skład nie jest tajem­nicą. Nieste­ty z powodu braku cza­su wybier­amy rozwiąza­nia najprost­sze i kupu­je­my gotowe pieczy­wo. Czy wiemy co jemy?

Wybier­a­jąc chleb, trze­ba zwró­cić uwagę na skład. Pro­du­cen­ci częs­to sto­su­ją różnego rodza­ju ulep­sza­cze. Warto unikać chle­bów pakowanych w folie. Ich dłu­gi ter­min ważnoś­ci, wiąże się z równie długą listą kon­ser­wan­tów.


Oto co zna­jdziecie na etyki­etach?

 • karmel — bar­wnik do chle­ba pszen­nego. Klien­ci częs­to są przeko­nani, że kupu­ją ciem­ny chleb żyt­ni, tym­cza­sem jest to zwykły chleb pszen­ny bar­wiony karmelem
 • słód jęczmi­en­ny spraw­ia, że pieczy­wo wyglą­da jak razowe
 • glukoza słodzik
 • dioc­tan sodu kon­ser­want przedłuża­ją­cy świeżość chle­ba. Częs­to zna­j­du­je się w pieczy­wie
 • miód sztuczny stosowany jako tańszy zami­en­nik mio­du nat­u­ral­nego
 •  tostowym
 • dwut­lenek siar­ki (E220) sil­ny kon­ser­want i prze­ci­wut­le­ni­acz, zapo­b­ie­ga­ją­cy roz­wo­jowi pleśni
 • kwas cytrynowy (E330) syn­te­ty­czny zak­was, dodawany zami­ast nat­u­ral­nego (reg­u­la­tor kwa­sowoś­ci)
 • mąka sojowa polep­sza­cz, dzię­ki niej do chle­ba moż­na dodać więk­szą ilość wody
 • kwas sorbinowy i sorbini­any (E200-E203)  kon­ser­want przedłuża­ją­cy trwałość
 • fos­forany wap­nia (E 339–34) pop­u­larne reg­u­la­to­ry kwa­sowoś­ci w chlebie

Na co jeszcze zwracać uwagę?

 • kolor pieczy­wa, chleb żyt­ni powinien mieć szaro-brą­zowy kolor. Jeśli jest rudawy, to praw­dopodob­nie został do niego dodany karmel, nieste­ty z prawdzi­wym chlebem żyt­nim nie ma zbyt wiele wspól­nego
 • waga — im cięższy chleb tym lep­iej, zwłaszcza jeśli chodzi o pieczy­wo ciemne. Zawsze pode­jrzana będzie dłu­ga data ważnoś­ci, trady­cyjnie wyp­iekany chleb zach­wou­je świeżość przez kil­ka dni
 • skór­ka — powin­na być twar­da i gru­ba

Domowe doświad­cze­nie:
Jeśli chcesz sprawdz­ić czy Two­je pieczy­wo
jest nafasze­rowany chemią, poczekaj do upły­wu daty ważnoś­ci. Chleb z ulep­sza­cza­mi spleśnieje, trady­cyjny powinien wyschnąć i stward­nieć.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz