Benjamin Scott — tata małego wojownika z Ohio radzi jak przetrwać

Benjamin Scott — tata małego wojownika z Ohio radzi jak przetrwać

by -

Po law­inie komen­tarzy pełnych wzruszeń i wielu mailach po pub­likacji fil­mu z 1 roku życia małego wojown­i­ka z Ohio, redakc­ja Zarad­nej Mamy skon­tak­towała się z tatą War­da — Ben­jaminem. Pytań było bard­zo dużo. Niek­tórzy z Was przekazy­wali życzenia, inni pytali o zdrowie malucha, i o to jak sobie radz­ić w takiej sytu­acji. Przeczy­ta­j­cie co radzi tata War­da.

Miles Ward urodz­ił się trzy i pół miesią­ca przed ter­minem, 16 lip­ca 2012 roku. Ważył nieco pon­ad 800 gramów. Wiele tygod­ni spędz­ił w inku­ba­torze. Wal­czył przez 107 dni. Mimo, że Mały Miles Ward nie miał najłatwiejszego star­tu, dzię­ki miłoś­ci rodz­iców, pomo­cy i poświęce­niu lekarzy, a także pielęg­niarek, zwyciężył! Jego tata Ben­jamin Scott nakrę­cił wzrusza­ją­cy film, doku­men­tu­ją­cy 1 rok  z życia syna. 7 min­u­towy film jest w podz­iękowaniem za opiekę medy­czną i prezen­tem urodzi­nowym dla War­da. 


- Jestem bard­zo szczęśli­wy że polscy inter­nau­ci tak miło przyjęli nasz film. Ward ma sie dobrze. Ma tylko jeden prob­lem przez który staramy się prze­brnąć. Jego przełyk jest w stanie zapal­nym od wymiotów. Wyda­je nam się, że może to być aler­gia, dlat­ego pozosta­je­my w stałym kon­tak­cie z lekarza­mi od gas­troen­terologii — powiedzi­ał Ben­jamin Scott.

 Jak przetr­wać naj­cięższe chwile?
Po pier­wsze: Wybierz­cie 2 lub 3 dni w tygod­niu, które będą tylko dla Was. Nie przyj­mu­j­cie żad­nych goś­ci. Zda­je sobie sprawę, że wielu członków rodziny chce być w takich chwilach blisko ale rodz­ice też potrze­bu­ją odpocząć. Musi­cie mieć czas tylko dla siebie. Mama. Tata. Dziecko. To wam znacznie obniży poziom stre­su. My mieliśmy zasadę, że każdy wtorek, czwartek i niedziela, były wyłącznie dla nas. Goś­cie mogli przy­chodz­ić w każdy inny dzień…

Po drugie: nie odrzu­ca­j­cie ofer­owanej pomo­cy. Zapew­ni­am, że przy wcześ­ni­aku, będziecie mieli wystar­cza­ją­co wiele na głowie. Jeżeli ktoś chce przynieść wam obi­ad albo cho­ci­aż­by wyprowadz­ić psa — pozwól­cie mu to zro­bić!

Po trze­cie: módl­cie się. Bóg nie może pomoc wasze­mu dziecku, jeżeli go o to nie prosi­cie.

Zaraz szy­bko doda­je: Mam nadzieję że niek­tóre moje wskazów­ki będą przy­datne.

Jeśli nie widzieliś­cie fil­mu, doku­men­tu­jącego pier­wszy rok z życia wcześ­ni­a­ka, może­cie go zobaczyć TUTAJ.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz