Aronia lekarstwo na krzaku

Aronia lekarstwo na krzaku

W świecie owoców dzi­ałanie antyoksy­da­cyjne jest głównym czyn­nikiem decy­du­ją­cym o wartoś­ci­ach zdrowot­nych. Owocem, który wiedzie prym jest aro­nia, która prze­biła jagodę, truskawkę, wiśnię a nawet owoce granatu. Ta niesamowi­ta moc prze­ci­wut­le­ni­aczy spraw­ia, że o aronii moż­na myśleć jak o King Kongu owoców antyoksy­da­cyjnych. Czas by aro­nia znalazła się w świ­etle reflek­torów jako środek odży­w­czy świa­towej klasy.

Pochodzi z Amery­ki Północ­nej. Podob­nie jak jabłoń czy grusza należy do rodziny różowatych. Najbliżej spokrewniona jest jed­nak z jarzębiną. Pier­wsze doniesienia o wysok­iej wartoś­ci zdrowot­nej aronii pochodzą z byłego Związku Radzieck­iego. W Rosji już dawno została uznana jako rośli­na lecznicza i jest upraw­iana na sze­roką skalę. Rozległe obszary upraw wys­tępu­ją również w Polsce, na Ukrainie i wschod­nich Niem­czech.

Kolorowo i zdrowo
Jagody aronii wys­tępu­ją w trzech kolorach — czer­wonym, fio­le­towym i czarnym. Kolor aronii przy­ciągnął dużo naukowego zain­tere­sowa­nia. Czarne owoce ze wzglę­du na bar­wę są bogate w antyoksy­dan­ty. Pig­men­ty te wykazu­ją silne dzi­ałanie ochronne komórek, a także dzi­ałanie prze­ci­wza­palne i prze­ci­wiru­sowe. Poma­ga to zmniejszyć układ­owe zapale­nie — kluc­zowy czyn­nik w roz­wo­ju chorób przewlekłych. Ale to dopiero początek korzyś­ci ofer­owanych przez aronię. Naukow­cy odkryli szereg czyn­ników, w tym kwas kawowy, delfini­dyny i epikat­e­chiny, które —  według naukow­ców — odpowiedzialne są za odbu­dowę uszkod­zonych częś­ci mózgu.

Aro­nia boga­ta jest w wit­a­miny takie jak: A, C, E, PP oraz wit­a­miny z grupy B. Jest źródłem węglowodanów, kwasów organ­icznych i mikroele­men­tów. Ma zdol­noś­ci anty­bak­teryjne.

Dodatkowo:

  • Obniża poziom cho­les­terolu w surow­icy
  • Uwal­nia orga­nizm od toksy­na­mi
  • Obniża ciśnie­nie krwi
  • Chroni przed roz­wo­jem nowot­woru pęcherza moc­zowego, pier­si, jeli­ta grubego, płuc, jajników i skóry
  • Zmniejsza skut­ki wszelkiego napromieniowa­nia (np. od telewiz­o­ra, kom­put­era) i wzmac­nia odporność na promieniowanie UV
  • Zmniejsza napię­cie ner­wowe i stres

Pon­ad­to związ­ki zawarte w tych drob­nych kuleczkach hamu­ją HIV i zmniejsza­ją nieprzy­jemne objawy PMS. Wstęp­ne bada­nia wykaza­ły również, że aro­nia może okazać się pomoc­na w hamowa­niu roz­wo­ju gle­ja­ka — for­ma śmiertel­nego raka mózgu. Do chorób z który­mi aro­nia skutecznie wal­czy należy też reuma­toidalne zapale­nie stawów i cukrzy­ca.

Aro­nia w kuch­ni
Mało jest ama­torów zjada­ją­cych aronię pros­to z krzewu, bo “na surowo” ma bard­zo cierp­ki smak. Sus­zone owoce może­my dodawać do płatków śni­adan­iowych czy mus­li. Sok i nek­tar z aronii doda­je się też do herbat. A wszys­tko to pełne cen­nych antyoksy­dan­tów. Aro­nia dodana do do jogurtów, lodów czy deserów kre­mowych zawsze wyt­warza inten­sy­wny fio­le­towy kolor, a zatem jest też coś przy­jem­nego dla oka.

Aro­nia w ogrodzie
Poza właś­ci­woś­ci­a­mi zdrowot­ny­mi aro­nia ma też właś­ci­woś­ci ozdob­ne. Krzewy aronii tworzą piękne żywopło­ty, które na wios­nę zach­wyca­ją piękny­mi biało-różowy­mi kwiata­mi, a  jesienią spek­taku­larny­mi pomarańc­zowo-czer­wony­mi liść­mi. Jest to rośli­na niewyma­ga­ją­ca, rośnie  prak­ty­cznie w każdych warunk­ach i na każdej glebie, a do tego jest bard­zo wytrzy­mała. Zbiorów moż­na dokony­wać nawet po pier­wszych przym­rozkach i nie ma to żad­nego wpły­wu na jakość owoców.

Aro­nia doskonale nada­je się do uprawy eko­log­icznej, która w ostat­nim cza­sie jest bard­zo pop­u­lar­na. Odpor­na jest bowiem na szkod­ni­ki i różnego rodza­ju choro­by. Stąd, do jej uprawę moż­na z powodze­niem prowadz­ić bez uży­cia chemii.

W konkur­sie na zdrową żywność aro­nia ma pewne zwycięst­wo!

Optymistka, wielbicielka smutnych piosenek. Ekonomistka z trzema fakultetami, która odnalazła siebie pośród dzieci. Przyjechała do wielkiego miasta wcale nie dla kariery, ale dla miłości. Pochłania ją świat Zafóna. Bez reszty zatraciła się w Falconesie, Charlesie Martinie i Noahu Gordonie. Lubi Jodi Picoult i Jespera Juula. Wkrótce zostanie mamą!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz