5‑latka jak Picasso i Dali

5‑latka jak Picasso i Dali

by -

Aeli­ta Andre, aus­tral­i­js­ka artys­t­ka zaczęła mal­ować, zan­im nauczyła się staw­iać pier­wsze kro­ki. Jeszcze dwa lata temu prace dziew­czyn­ki, moż­na było oglą­dać w galerii sztu­ki w Mel­bourne. Ter­az jej dzieła obiegły cały świat, a tal­ent i dojrza­łość artysty­cz­na porówny­wana jest do mis­trzów jak Pablo Picas­so czy Sal­vador Dali.

Dzisi­aj jej prace kosz­tu­ją od 5 do 10 tysię­cy dolarów, cho­ci­aż reko­r­dowy obraz przed­staw­ia­ją­cy rosyjską stację orbital­ną Mir, sprzedał się za 24 tys. dolarów na wys­taw­ie w Hong-Kongu. Mło­da artys­t­ka ma już za sobą indy­wid­u­al­ną wys­tawę w Nowym Jorku. W ciągu sied­miu dni sprzedano wszys­tkie jej obrazy. Jak sama opisu­je swo­je dzieła?!

Rodz­ice Aeli­ty z pochodzenia Ros­janie również artyś­ci, twierdzą że nie zmusza­ją cór­ki do mal­owa­nia. Prace wykonu­je samodziel­nie z pasją i pełnym zaan­gażowaniem — mówi Michael Andre, ojciec dziew­czyn­ki. Pię­ci­o­lat­ka tworzy obrazy w spec­jal­nym poko­ju, który przy­pom­i­na pro­fesjon­alne stu­dio artysty­czne.  – Pra­ca powin­na być oce­ni­ana ze wzglę­du na swo­je walo­ry artysty­czne, a nie wiek twór­cy – doda­je ojciec malar­ki.

Według przed­staw­icieli w Ago­ra Gallery w Chelsea w Nowym Jorku, Aeli­ta jest najmłod­szym zawodowym malarzem na świecie. Pracu­je w akry­lu, okazjon­al­nie doda­je obiek­ty (zabaw­ki) z tworzyw sztucznych jak dinoza­u­ry, motyle, ping­winy, w jed­nej z prac użyła mikroskopu, w innej brokatu.

Tegoroczne dzieło młodej artys­t­ki.

Malarst­wo Aeli­ty Andre zal­icza się do ekspresjoniz­mu abstrak­cyjnego. Jej prace porówny­wane są do amerykańskiego przed­staw­iciela tego nur­tu Jack­sona Pol­loc­ka. Kole­j­na wys­tawa Aeli­ty już w mar­cu, tym razem w Japonii.

1 KOMENTARZ

  1. no ok, jes­li by uznac, ze autors­ki styl to wyle­wanie far­by z but­elecz­ki na plot­no, tooo spoko moz­na powiedziec, ze to mala artys­t­ka ;]

Dodaj komentarz