Zupełnie inne czytanki

Zupełnie inne czytanki

by -

To było niety­powe spotkanie Mikoła­jkowe, bo zami­ast starusz­ka w czer­wonym ubra­niu i prezen­tów byli autorzy książek i gorące dyskus­je na tem­at liczb. Młodzi czytel­ni­cy w krzyżowy ogień pytań wzięli pro­fe­sor Annę Kar­wińską, Grze­gorza Kas­dep­ke oraz Ryszar­da Petru. Było naprawdę gorą­co.

W galerii Korde­gar­da przy Krakowskim Przed­mieś­ciu w Warsza­w­ie dzieci wysłuchały frag­men­tów 2 książek: „Roz­mowy z Puszkiem. Mini-wykłady z pro­fe­sorskiej szu­fla­dy” oraz „Pest­ka. Drops. Cukierek. Licz­by Kul­tu­ry”.  Frag­men­ty pier­wszej przeczy­tała autor­ka pro­fe­sor Anna Kar­wińs­ka, Olin Gutows­ki aktor i Mag­dale­na Łyczko redak­tor naczel­na Zarad­nej — Mamy. Pro­festo Kar­wińs­ka tłu­maczy dzieciom na przykład: czym jest bie­da? I czy wszędzie bie­da wyglą­da tak samo? Co to jest kul­tura i do czego jest nam potrzeb­na? A pieniądze? – o to i wiele więcej pyta Puszek i jego dziecię­cy przy­ja­ciele, a pani pro­fe­sor stara się w zrozu­mi­ały sposób wszys­tko im wytłu­maczyć. Zaraz potem padły pyta­nia: a gdzie mieszkał Puszek, ile książek Pani napisała, ile ma Pani lat, czy Puszek ma rodzeńst­wo?

Drugą — „Pest­ka. Drops. Cukierek. Licz­by Kul­tu­ry” czy­tali: Grze­gorz Kas­dep­ke i Ryszard Petru, prze­wod­niczą­cy Towarzyst­wa Ekon­o­mistów Pol­s­kich, który na mar­gin­e­sach książ­ki wyjaś­nia poję­cia eko­nom­iczne. Jest definic­ja słowa „pieniądz”, poprzez mech­a­nizmy dzi­ała­nia rynku, znacze­nie i sposób kon­struowa­nia budże­tu – od tego domowego i budże­tu całego państ­wa, aż po rachunek eko­nom­iczny czy księ­gi rachunkowe.

 Co jeszcze się dzi­ało? Zobacz­cie sami.

[nggallery id=kordegarda template=caption]

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz