Żegnajcie kilogramy

Żegnajcie kilogramy

by -

Robiąc czys­t­ki w tele­fonie, znalazłam aplikację, którą zain­stalował M. żeby wesprzeć mnie pod­czas zrzu­ca­nia zbęd­nych kilo­gramów po ciąży. Wystar­czy wprowadz­ić obec­ną i wymar­zoną wagę oraz czas w jakim chce się osiągnąć konkret­ny wynik. Komu­nikat, sprzed kilku miesię­cy mówi, że w takim tem­pie nigdy nie osiągnę sukce­su! Dlat­ego postanow­iłam pod­jąć drugą próbę. Na początek ska­sowałam licznik i zrezyg­nowałam z pieczy­wa i słody­czy. Do osiąg­nię­cia celu, dzieli mnie całe 8 kilo­gramów, to był­by lep­szy wynik niż przed ciążą. Trzy­ma­j­cie kciu­ki! Każdy piątek — pol­ka z Polką. Gdy tylko otworzyła oczy, założyła czap­kę. Wyglą­da w niej jak smerf:) Potem oglą­dałyśmy przy­gody Hol­ly. Dziś jeden z ulu­bionych odcinków, o tym jak Ben za pomocą zak­lę­cia  “A ter­az ptasz­ki grę­go­lasz­ki” zamienia Hol­ly w pta­ka:) Gdy­by tak za pomocą jakiegokol­wiek zak­lę­cia moż­na było sobie coś wyczarować. Ehhh… Potem obow­iązkowe śpiewanie. Znaczy, ja śpiewam, a Pola krę­ci głową że to nie ten utwór, o który jej chodzi. Na tapecie “każdy ma jakiegoś bzi­ka, każdy jakieś hob­by ma, a ja w domu mam chomi­ka, kota, ryb­ki oraz psa”. Chy­ba z godz­inę baw­iłyśmy się piórkiem, które wypadło z podusz­ki. Cza­sem zas­tanaw­iam się po co dziecku dro­gie zabaw­ki, sko­ro najwięk­szą radość spraw­ia, piórko, balon, patyk, piasek, kartonowe pudełko, itd… Tu odkurzam, obra­cam się, a za ple­ca­mi rozsy­pana mąką. Idę z odkurza­czem do innego pomieszczenia, wracam szu­flad­ka pral­ki, do której wle­wa się płyn, “kipi”. Pola nauczyła się otwier­ać i tę szu­fladę! Cały dzień coś.
Pamię­ta­j­cie o głosowa­niu na Zarad­ną!!! Głosować moż­na tylko do 19 sty­cz­nia wysyła­jąc 1 SMS o treś­ci: A00732 pod numer: 7122.
Najważniejsza infor­ma­c­ja – dochód z głosowa­nia zostanie przez­nac­zony na tur­nusy reha­bil­i­ta­cyjne dla osób niepełnosprawnych. Koszt SMS – 1,23zł brut­to.

PODOBNE ARTYKUŁY

6 KOMENTARZE

  1. Pola wyglą­da słod­ko, jak prawdzi­wy Smerf. Chci­ałam Ci powiedzieć, że z upły­wem cza­su będziesz musi­ała zain­stalować dodatkową parę oczu,bo jeszcze dłu­go będziesz potrze­bowała dodatkowego widzenia. Życzę wytrwałości.…..chachachachachacha..:)

  2. Fak­ty­cznie jak smerf 🙂 Jak­by Pola dobrała się z naszym Kubą to by był bała­gan. Mały artys­ta właśnie poma­lował mi ramię pisaka­mi. Narysował ser­duszko i samo­chodzik.
    Zarad­na czy odchudzanie to Two­je postanowie­nie noworoczne ? Trzy­mam kciu­ki za wytr­wałość 🙂

  3. Odchudzanie to jed­no z noworocznych postanowien… ale czy się uda je zre­al­i­zować? Tyle pokus:) Paweł­ki, Michasz­ki, Grześ­ki:))) i znów wyglą­da na to, że to wszys­tko przez facetów:)))

  4. Z załąc­zonych obrazków i opisów widać,że to Pola jest bard­zo zaradna.Bez pomo­cy mamy dociera do naj­ciekawszych zakątków mieszka­nia.
    Madz­iu zapraszam do siebie na rewital­iza­cję poporodową.Efekty widać po bard­zo krótkim cza­sie a samopoczu­cie jest wspani­ałe.
    Poz­draw­iam

Dodaj komentarz