Zdrowe światło

Zdrowe światło

by -

Sale doświad­cza­nia światła to miejs­ca, w których ter­apeu­ci stara­ją się pobudzać zmysły niepełnosprawnych intelek­tu­al­nie dzieci. Kole­jną z nich otwarto w w Spec­jal­nym Ośrod­ku Szkol­no-Wychowaw­czym im. Janusza Kor­cza­ka w Prze­myślu. Spec­jal­iś­ci uży­wa­ją do tego nie tylko światła ale również odgłosów, zapachów i itp. Wszys­tkie bodźce wyt­warzane w tego typu pomieszczeni­ach, dają pozy­ty­wne rezul­taty w pra­cy z dzieć­mi o różnym stop­niu niepełnosprawnoś­ci, osoba­mi niewidomy­mi, w podeszłym wieku, pac­jen­ta­mi odd­zi­ałów psy­chi­a­trycznych. Ter­apia w takich salach określana jest słowem Snoeze­len. Nazwa, to zlepek dwóch holen­der­s­kich wyrazów: snuffe­len znaczy węszyć, a doezele — drze­mać. Ter­apia pobudza cieka­wość, rozwi­ja inte­grację sen­so­ryczną oraz pro­ces poz­naw­czy. Dzię­ki niej u pac­jen­tów wzras­ta poczu­cie bez­pieczeńst­wa, zmniejsza się poziom lęku, zwięk­sza się ich chęć do naw­iązy­wa­nia kon­tak­tów z otocze­niem.

W prze­myskiej sali zna­j­du­ją się: kolum­na wod­na, łóżko wodne z matą grzew­czą, kabi­na lus­trzana z wyposaże­niem, tape­ta UV, wys­pa światłowodowa, pufa relak­sacyj­na, zestaw kina domowego z głośnika­mi, wodospad światłowodów, foto­tape­ta oraz pomoce dydak­ty­czne.

Pokój ter­apeu­ty­czny w Prze­myślu jest już 16. Salą Doświad­cza­nia Świa­ta pow­stałą dzię­ki wspar­ciu Fun­dacji Rosa. Podob­ne poko­je dzi­ała­ją już m.in. w Leg­ni­cy, Zielonej Górze, Krakowie, Słup­sku, Wałbrzy­chu, Bolesław­cu oraz Sos­now­cu. Pra­cown­i­cy Fun­dacji wciąż pracu­ją nad kole­jny­mi sala­mi.

[nggallery id=sala-swiatla template=caption]

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz