Zając poszukiwacz

Zając poszukiwacz

Pasi­asty Zając mieszkał na wys­taw­ie sklepu z zabawka­mi. Spoglą­dał smut­no na zewnątrz, czeka­jąc na kogoś, kto zjawi się i weźmie go ze sobą oraz nada mu Imię. Ze swoich zmartwień zwierzał się Paja­cykowi, który pocieszał go i namaw­iał do cier­pli­woś­ci. Jed­nak Zają­ca ciągnęło poza sklep. Uważał, że musi wziąć los w swo­je ręce, bezczyn­ność go krępowała. W końcu postanow­ił ruszyć w świat. Co wydarzyło się dalej?

Zając poszukiwacz
Książ­ka jest pochwała akty­wnej postawy w życiu i próbą doda­nia dzieciom odwa­gi do dzi­ała­nia w przyszłoś­ci, kiedy przyjdzie czas na pode­j­mowanie przez nie życiowych decyzji. Niety­powe jak na lit­er­aturę dziecięcą tem­aty ilus­tracji (m.in. komin fab­ryczny, uliczne latarnie) rozbudza­ją w najmłod­szych odbior­cach zain­tere­sowanie różny­mi moty­wa­mi, co w przyszłoś­ci może zapro­cen­tować ich więk­szą otwartoś­cią na sztukę.

Książ­ka dla dzieci 4+

Aga­ta Bara­nows­ka, “O zającu, który szukał Swo­jego Miejs­ca”, wyd. Ilus­tra­tor­nia.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz