Z brzuchem na Olimpiadzie

Z brzuchem na Olimpiadzie

by -

Jed­ną z niespodzianek Olimpiady w Lon­dynie jest Nur Suryani Mohamed Taibi. To pier­wsza kobi­eta reprezen­tan­tu­ją­ca Malezję w strz­electwie. Nie było­by w tym nic dzi­wnego gdy­by nie fakt, że sports­men­ka jest 8 miesiącu ciąży.

Nur Suryani, która wzięła roczny urlop z pra­cy ofi­cera logisty­ki w Królewskiej Mary­nar­ce Wojen­nej Malezji, twierdzi, że coraz lep­sze wyni­ki sportowe uzyski­wane pod­czas ciąży wpłynęły na decyzję dzi­ałaczy sportowych, aby dali jej zielone światło na wyjazd. Pod­czas zawodów Pucharu Świa­ta w Lon­dynie w kwiet­niu uzyskała 392 na 400 możli­wych punk­tów. W Medi­olanie w maju ustrzeliła 394 punk­ty, a w tym samym miesiącu w Monachi­um — reko­r­dowe 396 punk­tów.
[nggallery id=olimpiada template=caption]
Nur Suryani na igrzys­ka olimpi­jskie przyle­ci­ała z mężem Mar­ha­zli Mohtarem. To on przekony­wał przed­staw­icieli rzą­du, do wyda­nia im bile­tu lot­niczego do Lon­dynu. Sama Nur Suryani mówi, że mąż daje jej wyjątkowe wspar­cie, w prze­ci­wieńst­wie do dal­szej rodziny i niek­to­rych przy­jaciół, cią­gle zas­tanaw­ia­ją się: “Po co to robisz?”

- Więk­szość ludzi uważa, że jestem sza­lona i samol­ub­na, bo narażam zdrowie dziec­ka. Mój mąż mówi, dasz radę, taka szansa raczej już się nie powtórzy. Jestem matką, wiem co mogę. Jestem upar­ta” — powiedzi­ała dla The Tele­graph.

29 — let­nia Nur Suryani już wybrała imię dla cór­ki. Dayana Widyan urodzi się we wrześniu i będzie jej pier­wszym dzieck­iem. Mama recy­tu­je jej wer­se­ty z Koranu i prosi: idę na tren­ing, bądź grzecz­na i nie kop. A jeśli przed odd­aniem strza­łu kopie jak piłkarz, muszę spoko­jnie odd­y­chać, wtedy się uspoka­ja.

Malezyj­ka sklasy­fikowana jest na 47. miejs­cu na świecie w strze­la­niu z kara­binu pneu­maty­cznego z 10 metrów, dołączy do ekskluzy­wnego klubu kobi­et, które wzięły udzi­ał w igrzyskach będąc w ciąży. Między­nar­o­dowy Komitet Olimpi­js­ki nie prowadzi rejestru ciężarnych zawod­niczek, jed­nak z infor­ma­cji pra­sowych wyni­ka, do tej pory w igrzyskach zimowych udzi­ał wzięły trzy inne zawod­nicz­ki w ciąży. Praw­dopodob­nie Nur Suryani zostanie reko­rdzistką wśród zawod­niczek o najbardziej zaawan­sowanej ciąży w his­torii igrzysk.

W listopadzie ubegłego roku zdobyła dwa złote medale w South­east Asian Games — w konkurenc­jach kara­binu pneu­maty­cznego na 10 metrów i kara­binu w trzech pozy­c­jach na 50 metrów.

Kiedy pub­liku­je­my ten artykuł, wiado­mo już, że Nur Suryani Mohamed Taibi w Lon­dynie zajęła 34 miejsce. Zło­to wys­trze­lała Pol­ka Syl­wia Bogac­ka.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz