Wolni od rtęci

Wolni od rtęci

by -

Dzieci z blisko 50 przed­szkoli wzięły udzi­ał eko­log­icznej lekcji „Zielone jutro”. Maluchy dowiedzi­ały się co to jest recy­cling, co robić z niebez­pieczny­mi odpada­mi i jak seg­re­gować śmieci.

W przed­szko­lach z 6 miast Pol­s­ki: Gdańs­ka, Krakowa, Lubli­na, Łodzi, Poz­na­nia oraz Warsza­wy zre­li­zowano jed­no­ra­zowe 45-min­u­towe zaję­cia, pod­czas których dzieci dowiedzi­ały się czym są odpady niebez­pieczne, jak z nimi postępować, a w szczegól­noś­ci jak unikać zagrożeń związanych z rtę­cią. Dzieci utr­wal­iły zdobytą wiedzę, przez stworze­nie prac plas­ty­cznych, w których przed­staw­iły, w jaki sposób postrze­ga­ją świat wol­ny od rtę­ci — świat „Zielonego jutra”. Prace, będą uczest­niczyły w konkur­sie, w którym nagrodą jest usunię­cie rtę­ci z okien lub ich wymi­ana na eko­log­iczne, bezrtę­ciowe.

Zaję­cia to część ogólnopol­skiej akcji eduka­cyjnej dla dzieci, która pow­stała z inic­jaty­wy orga­ni­za­torów Fun­dacji Nasza Ziemia, firmy eco in oraz Biu­ra Infor­ma­cji Toksyko­log­icznej ma budować świado­mość eko­log­iczną już od najmłod­szych lat. Poprzez edukowanie dzieci, ma również infor­mować dorosłych.

Niewielu dorosłych wie, że rtęć, to dru­gi po plu­tonie najbardziej toksy­czny pier­wiastek na Zie­mi, który ma destruk­cyjny wpływ na nasze zdrowie. Raz wydoby­ta, nigdy nie ule­ga biodegradacji. Już 1 gram rtę­ci wystar­czy by zatruć małe jezioro. Pomi­mo szkodli­woś­ci, rtęć nadal uży­wa się w pro­dukcji i prze­myśle. Sama branża oki­en­na wyko­rzys­tu­je do pro­dukcji w Polsce około 1,5 tony rtę­ci rocznie. Jest stosowana w więk­szoś­ci mas uszczel­ni­a­ją­cych do okien.

Akc­ja edukacji eko­log­icznej oraz konkurs „Zielone jutro” mają za zadanie ksz­tał­towanie postaw proeko­log­icznych od najmłod­szych lat. Eduku­jąc dzieci, orga­ni­za­torzy chcą również zwró­cić uwagę rodz­iców na ten prob­lem. 5‑letni Staś z przed­szko­la Akademia Małego Człowieka w Warsza­w­ie, w którym odbyły się otwarte zaję­cia poka­zowe, na pytanie, czy jego rodz­ice wiedzą, jak niebez­piecz­na jest rtęć odpowiedzi­ał – Myślę, że nie wiedzą, nigdy mi o tym nie mówili. Ale ter­az to ja im powiem!

Z bada­nia przeprowad­zonego przez TNS OBOP na zlece­nie orga­ni­za­torów kam­panii wyni­ka, że niewiele wiemy na tem­at zas­tosowań rtę­ci i bagatelizu­je­my zagroże­nia z nią związane. Pon­ad­to wykaza­ło ono, że Pola­cy mają znikomą świado­mość tego, w których pro­duk­tach może zna­j­dować się rtęć. Wyjątkiem są ter­mom­e­try — 77% badanych kojarzy je z tym toksy­cznym met­alem. Jed­nak o tym, że może ona zna­j­dować się w oknach wie już tylko 9% Polaków. Nie umiemy też postępować z rozlaną rtę­cią – aż 54% przyz­na­je, że nie zna sposobu, aby ją zneu­tral­i­zować i uniknąć zatru­cia. Gdy nam samym braku­je świado­moś­ci o zagroże­niu, wspaniale, gdy przed­szko­la sta­ją się miejs­ca­mi, w których najmłod­si zdoby­wa­ją istot­ną wiedzę i ksz­tał­tu­ją odpowied­nie, proeko­log­iczne postawy. Pro­gram zajęć zdobył pozy­ty­wną opinię metody­ka. Infor­ma­cję o tym, jak postępować z rtę­cią moż­na znaleźć na stron­ie kam­panii www.zieloneokno.org

1 KOMENTARZ

  1. Niech się uczą maluchy. Na starość jak znalazł, byle­by tylko mama lub bab­cia nie powiedzi­ały wprost: wyrzuć gdzie chcesz, bo nie mamy ter­az cza­su. Bra­wo kam­pa­nia zielone okno…:)

Dodaj komentarz