Warszawa odmalowana

Warszawa odmalowana

by -

W Dniu Dziec­ka mali i duzi artyś­ci street artu z Pol­s­ki i Ukrainy ukończyli dzieło — poma­lowali jed­ną ze ścian fab­ry­ki czeko­la­dy Wedel przy uli­cy Zamoyskiego, na warsza­wskiej Pradze. Tworze­nie ulicznego mal­owidła to pro­jekt “This way” inspirowany mis­tr­zost­wa­mi UEFA Euro 2012™. Obraz pow­stał z myślą o ludzi­ach, którzy w trak­cie imprezy nie będą mieli szans wejść na sta­diony i poczuć sportowe emoc­je czy usłyszeć dźwięk gwiz­d­ka sędziego na żywo.  Obraz moż­na podzi­wiać spaceru­jąc brzega­mi Jezior­ka Kamionkowskiego.

Podopieczni sto­warzyszenia GPAS — Grupy Ped­a­gogi­ki i Ani­macji Społecznej oraz dzieci­a­ki uczest­niczące w bliź­ni­aczym pro­jek­cie na Ukrainie na początek wzięli udzi­ał w warsz­tat­ach stree­tar­towych zor­ga­ni­zowanych przez fun­dację Vlep[v]net. Poz­nali m.in. tech­ni­ki sito­druku, plakatu czy szablonu. Zaję­cia były przeds­makiem do wspól­nego dzieła z prawdzi­wy­mi artys­ta­mi. Jed­ną z najbardziej słod­kich atrakcji były zaję­cia ze zdo­bi­enia czeko­la­dy. Pod okiem maesto — Janusza Pro­fusa, uczest­ni­cy włas­noręcznie zdo­bili wed­lowskie tor­ci­ki i deko­rowali ogromne tablicz­ki białej czeko­la­dy.

Najwięcej emocji wśród uczest­ników wzbudz­iło jed­nak samo mal­owanie ściany. Gru­pa wraz z artys­ta­mi: Clev­erem, FRM KID, Mru­figiem, Oteckim i Szumem przez 5 dni dała popis plas­ty­cznych możli­woś­ci. Jak im poszło? To nie jest słod­ka tajem­ni­ca, zobacz­cie sami na zarad­nej mamie albo na żywo na ścian­ie.

This way’’ to pro­jekt społeczny zainicjowany przez Biuro Kul­tu­ry Urzę­du m.st Warsza­wy.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz