W świecie elfów

W świecie elfów

Opowieść o dziesię­ci­o­let­niej Kasi, która swo­ją mag­iczną przy­godę rozpoczy­na od spotka­nia na leśnej polanie elfa. Akc­ja roz­gry­wa  się w przepięknej scener­ii — Avagoh, to kraina Elfów i Kolorowych Ludzi, których twarze zmieni­a­ją bar­wę w zależnoś­ci od uczuć. Nieste­ty temu piękne­mu miejs­cu grozi zagła­da. Słab­nie magia, a spraw­czynią tego jest praw­dopodob­nie Ete­ria, która ukradła Księgę Życzeń. To Księ­ga czuwała nad bez­pieczeńst­wem mieszkańców. Pomóc może tylko przy­bysz z innego świa­ta – dziesię­ci­o­let­nia Kasia. Ta nad­er ciekawska i gadatli­wa panien­ka z nies­fornie potar­ganą grzy­wką musi odnaleźć Księgę. Nikt jed­nak nie wie, gdzie jej szukać. W dodatku twarz Kasi nie wyraża kolorów, co nie poma­ga w zaw­iera­niu przy­jaźni. Dziew­czyn­ka wyrusza w trud­ną i długą podróż w towarzys­t­wie wiecznie marudzącego gepar­da, jed­noroż­ca z uła­manym rogiem i pewnego gronos­ta­ja, który nie znosi, gdy nazy­wa się go fretką. Czy uda im się odnaleźć Księgę? Jak potoczy się spotkanie z Eter­ią? I czy Kasia wró­ci szczęśli­wie do swo­jego świa­ta?

Joan­na Buczkows­ka, “Księ­ga życzeń.  Tajem­nice Avagoh”, wyd. WAB.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz