W ogniu dziecięcych pytań

W ogniu dziecięcych pytań

Jeśli mieszkasz pod jed­nym dachem z małym mis­trzem w zadawa­niu pytań, to książ­ka “Czy grze­chot­nik ma grze­chotkę? Zaskaku­jące pyta­nia ze świa­ta zwierząt” koniecznie musi się znaleźć w dziecięcej bib­lioteczce.

Świat zwierząt pełen jest tajem­nic, zagadek i ciekawych fak­tów, które dobrze jest znać. Co powiedzieć dziecku gdy pyta: czy świn­ka mors­ka żyje w morzu? Albo dlaczego pies gryzie koś­ci? Skąd u sło­nia takie wielkie uszy? Nic dzi­wnego, że dorośli słysząc je drapią się z zażenowaniem po głowach, robią dzi­wne miny i w popłochu szuka­ją właś­ci­wej odpowiedzi. A prze­cież to dopiero początek pytań. Dziecię­ca wyobraź­nia posi­a­da nieogranic­zone możli­woś­ci – Czy mrówka ma kiedyś wolne od pra­cy? Kto budzi misia ze snu zimowego? Czy królowa pszczół nosi koronę? Czemu hipopotam nie prze­jdzie na dietę? Czy ktoś kiedyś przechytrzył lisa? Czego boją się zające?

Ta książ­ka to zbiór fra­pu­ją­cych dziecię­cych pytań i oczy­wiś­cie równie intrygu­ją­cych odpowiedzi, zaspoka­ja­ją­cych dziecięcą cieka­wość świa­ta. Obiecu­je­my, że żadne dziecko nie pozostanie po lek­turze tej książ­ki bez satys­fakcjonu­jącej je odpowiedzi.

Książ­ka dla dzieci od 7 do 12 lat.

Czy grze­chot­nik ma grze­chotkę? Zaskaku­jące pyta­nia ze świa­ta zwierząt”, Antje Kleinelumern-Dep­ping, Ingrid Peia, wydawnict­wo Jed­ność.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz