Teatr od 1 roku życia

Teatr od 1 roku życia

by -

Już 17 czer­w­ca br. w Teatrze Małego Widza w Warsza­w­ie odbędzie się pre­miera wyjątkowego spek­tak­lu dla maluchów w wieku 1 – 5 lat.  „…i bach pros­to w piach!”. To wyjątkowa okaz­ja dla wszys­t­kich maluchów , aby przeżyć niezwykłą teatral­ną przy­godę.

Wybier­a­jąc się do teatru nie licz­cie na bajkę z moralem, bo w tym przy­pad­ku słowa schodzą na dal­szy plan, a pod­stawą komu­nikacji z dzieć­mi jest fas­cy­nac­ja i wspólne odkry­wanie prostych przed­miotów i czyn­noś­ci. Tym razem krążą one wokół tem­atu piasku, bo piasek i jego magia jest dla dzieci przed­miotem abso­lut­nej fas­cy­nacji. Sce­na zamienia się w wielką piaskown­icę. Prawdzi­wy biały piasek się syp­ie, przesy­pu­je, nasy­pu­je, wysy­pu­je, rozsiewa i prze­siewa.

[nggallery id=bachwpiach template=caption]

Aktorzy niczym mali chemi­cy bada­ją właś­ci­woś­ci piasku, z wyp­ieka­mi na twarzy odkry­wa­ją, jak moż­na się nim baw­ić i cieszyć. To spek­takl niezwyk­le plas­ty­czny, ciepły i rados­ny. Pełen niespodzianek, zabawny, lek­ki, pozostaw­ia­ją­cy mnóst­wo przestrzeni dla dziecięcej wyobraźni. A po spek­tak­lu, jak zwyk­le w Teatrze Małego Widza dzieci będą mogły wtargnąć na scenę i wspól­nie z rodzi­ca­mi odkry­wać tajem­niczy świat naszej piaskown­i­cy.

Pomysł i reży­se­ria: Agniesz­ka Czekier­da
Wys­tępu­ją
: Bartek Adam­czyk i Arka­diusz Wrze­sień
Scenografia i Kostiumy
: Katarzy­na Adam­czyk
Reży­se­ria światła:
Sebas­t­ian Kozioł
Adresaci spek­tak­lu
: dzieci w wieku 1–5 lat
Czas trwa­nia
: 30 min­ut + 15 min­ut wspól­nej zabawy

Serdecznie zaprasza­my!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz