Światowy dzień karmienia piersią

Światowy dzień karmienia piersią

by -

Świa­towy Dzień Karmienia Pier­sią został ustanowiony 1 sierp­nia we Włoszech w 1990 roku. W tym dniu przyję­to też deklarację zasad ochrony, propagowa­nia i wspiera­nia idei karmienia nat­u­ral­nego. Obchod­zony jest w 170 kra­jach.

Lekarze pedi­atrzy w każdym zakątku świa­ta przekonu­ją dziś, jak ważny jest nat­u­ral­ny pokarm mat­ki.

To chwile tylko dla Ciebie i Two­jego dziec­ka. Zan­im świadomie z tego zrezygnu­jesz przeczy­taj, co dajesz maleńst­wu i jakie sama masz z tego korzyś­ci.

Dziecko karmione pier­sią:

 • otrzy­mu­je niezbędne sub­stanc­je do praw­idłowego roz­wo­ju układu ner­wowego,
 • zde­cy­dowanie rzadziej cho­ru­je z powodu infekcji bak­teryjnych i wiru­sowych,
 • lep­iej chro­nione jest przed niebez­pieczeńst­wem zachorowa­nia w przyszłoś­ci na cukrzy­cę,
 • w życiu dorosłym będzie mniej narażone na osteo­porozę i dyskopatię,
 • w każdej sytu­acji poda­jesz mu zawsze świeże, ciepłe i gotowe “danie”
 • spraw­iasz, że będzie lep­iej row­i­jało się psy­cho­ru­chowo, poz­naw­c­zo i intelek­tu­al­nie. 

Karmiąc pier­sią:

 • budu­jesz nieza­stą­pi­oną więź między Tobą a dzieck­iem,
 • szy­b­ciej zrzu­casz zbędne kilo­gramy, nawet 500 kalorii dzi­en­nie,
 • poma­gasz maci­cy wró­cić po porodzie do pier­wot­nego rozmi­aru,
 • jesteś mniej narażona na nowotwór pier­si, jajników oraz osteo­porozę.
 • wyt­warza­sz pro­lak­tynę, która nas­tra­ja Cię łagod­nie, spraw­ia­jąc że jesteś spoko­j­na, cier­pli­wa i czuła,
 • oszczędza­sz czas i pieniądze.

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz