Stop dołowaniu dzieci

Stop dołowaniu dzieci

by -

Według badań przeprowad­zonych przez naukow­ców z 11 uczel­ni 52% dzieci uważa, że posi­adanie i głosze­nie na lekc­jach sądów innych niż nauczy­ciel jest w szkole karane, praw­ie 40 % w przy­pad­ku niepowodzenia nie dostało ze strony nauczy­ciela żad­nego wspar­cia, a pon­ad jed­na trze­cia badanych uczniów deklarowała, że w szkole nie czu­je się bez­piecznie.*

W Polsce tysiące dzieci jest dołowanych przez otocze­nie. Nie radzą sobie w szkole, zal­icza­jąc porażkę za porażką. Wszys­tko przez to, że słyszą bolesne słowa: nie roku­jesz! Słyszą je w domu, szkole i kolegów oraz koleżanek. Nieste­ty z cza­sem zaczy­na­ją wierzyć, że do niczego się nie nada­ją i nic nie osiągną. Prob­lem tych dzieci tkwi nie tylko w słabych oce­nach czy braku możli­woś­ci korzys­ta­nia z dodatkowych zajęć, przede wszys­tkim cier­pią z powodu niskiej samooce­ny i wiary w siebie.

Akademia Przyszłoś­ci pozwala małym stu­den­tom uwierzyć w siebie i we własne możli­woś­ci. Każdy postęp ucz­nia Akademii odno­towany jest przez wolon­tar­iusza w Indek­sie Sukcesów, zna­j­du­ją się w nich pier­wsze piąt­ki, swo­bod­na wypowiedz bez stra­chu czy tremy. Oprócz tego dzieci m.in.: odwiedza­ją siedz­i­by najwięk­szych firm, uczel­nie i spo­tyka­ją się z gwiaz­da­mi. Dzię­ki temu poz­na­ją świat i przekonu­ją się, że wszys­tko jest możli­we.

Akademia sto­su­je 6 zasad:

Twarzą i ambasadorem kam­panii jest Szy­mon Majew­s­ki. Zde­cy­dował się wesprzeć kam­panię, bo sam kiedyś nie radz­ił sobie w szkole i nie raz słyszał od innych, że nie roku­je. Mimo to nie ugiął się pod presją otoczenia, zachował swo­ją indy­wid­u­al­ność i dzię­ki temu osiągnął sukces. — W szkole do wszys­t­kich ciekawych zadań wybiera się pry­musów, bo wiado­mo, że oni nie schrzanią żad­nej robo­ty. I nie ma niko­go, kto by pomyślał: dobra, słuchaj, Ste­fan, widzę w tobie  potenc­jał, może pokaż mi, co rysu­jesz, jaki masz pomysł… Mam wraże­nie, że tysiące tal­en­tów gdzieś tam przepa­da po drodze. Te dzieci nie mają siły prze­bi­cia – mówi show­man i dzi­en­nikarz Szy­mon Majew­s­ki.

Akc­ja “Kup Indeks” ma pozy­ty­wnie zmo­ty­wować dzieci, które są dołowane w szkole. Dzię­ki indek­som mają szan­sę spełnić się ich niezwykłe marzenia. Na Waszą pomoc czeka na przykład: mały agent FBI, zak­li­nacz koni i ekspert od katas­trof powi­etrznych.

Jak możesz pomóc?

  • zaopiekować się konkret­nym dzieck­iem, fun­du­jąc dla niego INDEKS PRZYSZŁOŚCI na www.kupindeks.pl
  • wesprzeć sys­tem AKADEMII poprzez dowol­ną wpłatę online na www.kupindeks.pl
  • wysyła­jąc SMS o treś­ci AKADEMIA pod numer 75465 (koszt 5 zł + Vat)

Przez 10 lat Akademia poz­woliła uwierzyć w siebie aż 4 500 dzieciom! Według badań  91% uczest­ników Akademii potrafią wymienić swo­je moc­ne strony, a 81% odkryło, że nau­ka jest ciekawa, aż 83% z nich popraw­iło wyni­ki w nauce. W tym roku  szkol­nym na pomoc czeka 1420 dzieci z 86 szkół z całej Pol­s­ki.

Przyłącz się do akcji. Powiedz: Stop dołowa­niu dzieci!

Pro­jekt jest real­i­zowany przez Sto­warzysze­nie WIOSNA, które jest również orga­ni­za­torem Szla­chet­nej Pacz­ki.

* Dziecko w szkol­nej rzeczy­wis­toś­ci. Założony a rzeczy­wisty obraz edukacji ele­men­tarnej, red. H. Sow­ińs­ka, Poz­nań 2011)

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz