Spotkanie wcześniaków

Spotkanie wcześniaków

by -

Z okazji 15-lecia Klini­ki Neona­tologii w Insty­tu­cie Mat­ki i Dziec­ka w Warsza­w­ie zor­ga­ni­zowano Zlot Wcześ­ni­aków urod­zonych i lec­zonych w Klin­ice w ciągu ostat­nich pięt­nas­tu lat. Zaprosze­nie przyjęło blisko 300 dzieci wraz z rodzi­ca­mi i rodzeńst­wem. W wydarze­niu wzięły również udzi­ał  gwiazdy, poli­ty­cy oraz dzi­en­nikarze. Imprezę poprowadz­iła prezen­ter­ka telewiz­yj­na Pauli­na Chylews­ka.

Dla najmłod­szych goś­ci najwięk­szą atrakcją było słuchanie bajek, które czy­tały gwiazdy. Jako pier­wsza na fotelu bajarza zasi­adła Pani Prezy­den­towa Jolan­ta Kwaśniews­ka, która bard­zo ciepło pow­itała wszys­tkie dzieci. Potem baj­ki czy­tali również inni: Maciej Orłoś, Krysty­na Czubów­na, Krzysztof Ziemiec, Mag­da Schejbal, Mateusz Damięc­ki, Olga Borys oraz Marcin Meller.

[nggallery id=zlot-wczesniakow template=caption]

Bajkowe­mu maratonowi akom­pan­iował Janusz Tyl­man, muzyk i kom­pozy­tor znany m.in.: z pro­gra­mu Śpiewa­jące Fortepi­any. Na pikniku goś­cili również Lesław Żurek oraz Paweł Zaw­itkows­ki, który jest fizjoter­apeutą współpracu­ją­cym na stałe z Kliniką Neona­tologii Insty­tu­tu Mat­ki i Dziec­ka.

Męską część goś­ci intere­sowało zwiedzanie wnętrza wozu Straży Pożarnej i karet­ki. Był też pokaz posłuszeńst­wa psa Komendy Stołecznej Policji oraz wys­tępy grupy poka­zowej Straży Miejskiej. Nie mogło zabraknąć konkursów z nagro­da­mi i tor­tu. Ten ostat­ni ufun­dowała Martę Grycan.

Wydarze­nie objęła Patronatem Hon­orowym Małżon­ka Prezy­den­ta RP Anna Komorows­ka.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz