Senna kula

Senna kula

by -

 

Baby bub­ble bed to jeden z wielu pomysłów hin­duskiej diza­jn­er­ki Lany Agiyan. Pro­jek­tan­t­ka tworzy przede wszys­tkim z myślą o dzieci­ach. Tym razem zain­spirowała się zdję­ciem dziec­ka śpiącego w chmurze myd­lanych ban­iek. Baby bub­ble to nie tylko futu­rysty­czny ale wyjątkowo funkcjon­al­ny mebel. Z łat­woś­cią kołysze się we wszys­t­kich kierunk­ach, dzię­ki temu dziecko zasyp­ia szy­b­ciej i spoko­jniej. Cięż­ka pod­stawa spraw­ia, że łóżko zawsze wraca do pozy­cji pio­nowej — podob­nie jak trady­cyj­na rosyjs­ka zabawka Wań­ka — wstań­ka. Łóżeczko wyposażone jest w blokadę, która po zaśnię­ciu dziec­ka zabloku­je bujanie.

Kulista kon­strukc­ja posi­a­da wszys­tkie ergonom­iczne cechy, jakie powin­no mieć niemowlęce miejsce do snu. Wewnątrz zna­j­du­je się warst­wa z łusek gry­ki. Dają one dodatkowe wspar­cie pod mat­er­ac, który powinien być wystar­cza­ją­co moc­ny dla bez­pieczeńst­wa noworod­ka. Istot­ną rolę odgry­wa fakt, że łus­ki są anty­bak­teryjne i hipoa­ler­giczne. Sty­mu­lu­ją również zdrowy przepływ krwi. Warst­wa zewnętrz­na zbu­dowana jest z tworzy­wa akry­lowego. Łóżeczko dla dziec­ka ma doskonale wyważony środek ciężkoś­ci, dzię­ki które­mu nie ma możli­woś­ci wywróce­nia się. Niemowlę wykonu­jąc ruch jest delikat­nie kołysane, co dobrze wpły­wa na jego spoko­jny sen. Jest bez­pieczne, eko­log­iczne i cer­ty­fikowane, a także moc­ne i jed­nocześnie lekkie. Dzię­ki spec­jal­nej powłoce chroni plas­tik przed zadra­pa­ni­a­mi i uszkodzeni­a­mi. Łóżeczko moż­na czyś­cić baweł­ni­aną szmatką bez uży­cia jakichkol­wiek środ­ków.

W łóżeczku spać mogą dzieci do 5 miesię­cy, później moż­na je wyko­rzys­tać jako pudło na zabaw­ki albo bujak. Wys­tępu­je w 4 kolorach: fio­le­towym, zielonym, białym i różowo-czer­wonym.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz