Sanki dla dziecka, jakie wybrać?

Sanki dla dziecka, jakie wybrać?

by -

Jazdy na nar­tach, snow­board­zie czy łyżwach trze­ba się nauczyć, zjeżdżać na sankach potrafi każdy. Żeby zabawa była bez­piecz­na, warto wiedzieć jak wybrać odpowied­ni sprzęt. Oto kil­ka wskazówek, które zapewnią dzieciom wspani­ałą zabawę bez ryzy­ka kon­tuzji. Z gór­ki na pazur­ki — zaczy­namy:

Pod­sta­wowym kry­teri­um przy zakupie sanek jest wiek dziec­ka.

 • Dla niemowla­ka najwygod­niejsze będą klasy­czne drew­ni­ane san­ki z opar­ciem i niezbyt sze­roki­mi, płaski­mi płoza­mi. Siedzisko sanek powin­no być wygodne, sze­rok­ie na tyle, by zmieś­cił się w nim maluch w kom­bine­zonie. San­ki dla najmłod­szych powin­ny posi­adać odpowied­nie zabez­pieczenia —  pasy bez­pieczeńst­wa, spec­jalne siedzisko, a także śpi­wór — powinien być odporny na mróz i wilgoć.
 • San­ki dla starszych dzieci powin­ny być dopa­sowane do ich wzros­tu i wagi. Najlepiej przymierzyć je w sklepie. Jeśli jest to niemożli­we, warto zwró­cić uwagę na maksy­malne obciąże­nie (najczęś­ciej pro­du­cent poda­je je na opakowa­niu lub w książce instrukcji obsłu­gi). Maksy­malne obciąże­nie waha się od 30 do 150 kg. Oprócz obciąże­nia trze­ba sprawdz­ić dłu­gość i sze­rokość wybranego mod­elu. Jed­noosobowe mają dłu­gość 60–90 cm, dwu­osobowe – około 100 cm. San­ki dla przed­szko­la­ka powin­ny być płask­ie. Na tych z opar­ciem niewygod­nie zjeżdża się z górek. Dzieci w tym wieku uwiel­bi­a­ją też wszelkiego rodza­ju pojazdy bez płóz: śliz­gacze, des­ki, czy talerze. Są lekkie i porusza­ją się we wszys­tkie strony. Decy­du­jąc się na taką opcję, warto dokupić kask.
 • San­ki dla nas­to­latków i dorosłych powin­ny być przede wytrzy­małe. Pod­czas zakupu ważne są wszys­tkie wcześniej wymienione kry­te­ria: maksy­malne obciąże­nie, ich dłu­gość i sze­rokość, a także mate­ri­ał z jakiego są wyko­nane. Muszą być solidne.


[nggallery id=141]

Drew­ni­ane, plas­tikowe czy met­alowe?

San­ki drew­ni­ane:

 • Każdy gatunek drew­na ma inne właś­ci­woś­ci. Lite drewno speł­nia pod­sta­wowe kry­te­ria wytrzy­małoś­ci i jakoś­ci. Najbardziej wytrzy­małe będą san­ki z drew­na bukowego i dębowego, a najm­niej wytrzy­małe — z drew­na sos­nowego.
 • Wybier­a­jąc san­ki drew­ni­ane, sprawdź czy posi­ada­ją cer­ty­fikat FSC. Daje on gwarancję, że mate­ri­ał wyko­rzys­tany do pro­dukcji pochodzi z lasów gospo­darowanych z zasada­mi ochrony środowiska nat­u­ral­nego. Drewno powin­no być polakierowane, tylko wtedy san­ki będą odporne na niską tem­per­aturę i uszkodzenia mechan­iczne. Laki­er powinien być wodoo­d­porny.
 • Des­ki, z których jest wyko­nane siedze­nie nie powin­ny być ani zbyt cienkie, ani zbyt wąskie.
 • Płozy powin­ny być zabez­piec­zone met­alową warst­wa ochron­ną. Dzię­ki temu san­ki są trwal­sze, a ich ślizg jest lep­szy.


San­ki plas­tikowe:

 • Podob­nie jak w przy­pad­ku sanek drew­ni­anych, trze­ba sprawdz­ić z jakiej masy plas­ty­cznej są wyko­nane. Oznacze­nie:
  1. HDPE to plas­tik o wysok­iej gęs­toś­ci oraz jakoś­ci.
  2. MDPE to oznacze­nie dla plas­tiku o śred­niej gęs­toś­ci, a
  3. LDPE — niskiej.

San­ki met­alowe:
Są najbardziej pop­u­larne i najlepiej śliz­ga­jące się san­ki. Warto zwró­cić uwagę by miały sze­rok­ie płozy. Met­alowe san­ki muszą być jed­nocześnie lekkie i wytrzy­małe. Ważne, aby były odporne na korozję, dlat­ego warto wybier­ać mod­ele mal­owane elek­trostaty­cznie.

 • Uwa­ga: Nie wszyscy pro­du­cen­ci poda­ją jakość plas­tiku, z którego wyko­nane są san­ki.
 • Najbardziej solidne i bez­pieczne będą san­ki wyko­nane z 1 kawał­ka plas­tiku.
 • Dno powin­no być dość grube, dzię­ki temu dziecko pod­czas zjeżdża­nia nie będzie odczuwało wybo­jów i nierównoś­ci na trasie.

Nie kupuj sanek, jeśli wiesz, kto jest ich pro­du­cen­tem. Ceny sanek waha­ją się od 30 zło­tych do 3000 zło­tych.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz