Pokaz mody Zaradnej Mamy

Pokaz mody Zaradnej Mamy

by -

Dzię­ki uprze­j­moś­ci Doroty Wróblewskiej, orga­ni­za­tor­ki najwięk­szej pol­skiej imprezy mod­owej — War­saw Fash­ion Street, mam przy­jem­ność zaprosić Was na przy­go­towany przeze mnie, Zarad­ną Mamę, chary­taty­wny pokaz, w którym zde­cy­dowali się wziąć udzi­ał najlep­si polscy pro­jek­tan­ci oraz gwiazdy z dzieć­mi.
Każdy pro­jek­tant przekaże kreację na licy­tację, z której dochód zostanie przekazany podopiecznym Sto­warzyszenia SOS Wios­ki Dziecięce.

Piosenkar­ka, Katarzy­na Klich, prze­niesie nas w dziecię­cy świat śpiewa­jąc hit, który zdobył już ser­ca najmłod­szych – „Cukier­ki, cukier­ki”.

Szczegóły doty­czące pokazu będę aktu­al­i­zować codzi­en­nie ale już dzisi­aj mogę podzielić się z Wami nazwiska­mi autorów kreacji, które będzie moż­na podzi­wiać pod­czas pokazu, a następ­nie kupić biorąc udzi­ał w inter­ne­towej licy­tacji.

Gosia Baczyńs­ka
Bizuu – Zuzan­na Wachowiak i Blan­ka Jor­dan
Paprocki&Brzozowski
Natalia Jaroszews­ka
Łukasz Jemioł
Izabela Łapińs­ka
Ewa Minge
Tomasz Ossolińs­ki
Tere­sa Rosati
Vio­la Śpiechow­icz
Mar­iusz Przy­byl­s­ki
Maciej Zień

Gwiazdy, które potwierdz­iły swój udzi­ał w pokazie to, m.in.:
Katarzy­na Glin­ka
Jolan­ta Fajkows­ka z córką Mar­ią Niklińską,
Moni­ka Mro­zows­ka z córką Karoliną
Mag­dale­na Steczkowską z córką Zosią

Dzięku­ję wszys­tkim, którzy zgodzili się wziąć udzi­ał w pokazie. Wszys­t­kich zain­tere­sowanych współpracą tj. spon­sorów prezen­tów dla dzieci, wolon­tar­iuszy proszę o kon­takt: magda@zaradna-mama.pl, tel. 880 11 88 00.

Więcej na stron­ie: www.facebook.com/events/426740217359264/

Wstęp na imprezę jest bezpłat­ny.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz