Podniebna podróż bez dzieci

Podniebna podróż bez dzieci

by -

fot. Zaradna mama

Płacz, kopanie w fotel, trza­skanie sto­likiem, zaczepi­anie współ­pasażerów to jedne z najbardziej den­er­wu­ją­cych zachowań dzieci w samolocie. Spoko­jny lot na długich trasach zapowiada­ją lin­ie Malaysia Air­lines. W nowych Air­busach A380, zna­jdzie się stre­fa, w której będzie “stre­fa wol­na od dzieci”. Super jum­bo w melezyjskiej flocie ma się znaleźć w połowie czer­w­ca tego roku. Będzie bsługi­wał loty na trasie Kuala Lumpur-Lon­dyn. Nowoś­cią pod­kreślaną przez lin­ie to “przy­jazność dla rodziny”. Na czym będzie ona pole­gała? Na dol­nym pokładzie będą dodatkowe łazien­ki, a dzię­ki dwóm ręka­wom, rodz­ice ze z niecier­pli­wy­mi pociecha­mi  szy­b­ciej będą mogli opuś­cić samolot.

Najwięk­sze emoc­je mediów wzbudz­ił fakt, że “uciążli­wi” pasażerowie będą wpuszczani wyłącznie nadol­ny  pokład “przy­jazny rodzinie”. Górny będzie “stre­fą ciszy”. 66 pasażerów klasy biznes i 70 klasy eko­nom­icznej nie będzie musi­ało się prze­j­mować głośny­mi dzieć­mi. — Zamożni klien­ci biz­ne­sowi cenią ciszę i spokój. Malaysia Air­lines stara­ją się uczynić swo­je nowe A380 atrak­cyjny­mi dla tej grupy — tłu­maczy Shashank Nigam, szef Sim­pliFly­ing, firmy mar­ketingowej obsługu­jącej lin­ie lot­nicze.

Czy to już dyskrymi­nac­ja czy może tylko nowa­torskie rozwiązanie?

1 KOMENTARZ

  1. Moja wnucz­ka Pola zachowu­je się w samolocie wzorowo i bez zarzutów, leci­ałam z nią do Rzy­mu i najbardziej wkurzał mnie facet siedzą­cy za mną, który bard­zo głośno roz­maw­iał ze swo­ją żoną i przez cały lot kry­tykował wielkość samolo­tu, jakie to małe i bez­nadziejne etc. “Trza było auto­busem jechać, buraku”.….….…

Dodaj komentarz