Orkiestra grzechu warta

Orkiestra grzechu warta

by -

Dzię­ki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomo­cy każdy noworodek m.in.: pod­dawany jest prze­siewowe­mu bada­niu słuchu. Od 20 lat biorę udzi­ał w akcji ale wrzu­ca­jąc do pusz­ki pieniądze, nie zas­tanaw­iam się nad tym dłużej po co, dla kogo… dopiero kiedy urodz­iłam Polę, zobaczyłam ile sprzę­tu na odd­ziale jest oznakowanych mały­mi czer­wony­mi ser­duszka­mi. Tak na prawdę sporą część placówek medy­cznych wyposażamy sobie sami, wrzu­ca­jąc pieniądze do orkie­strowych puszek. W tym roku gramy dla wcześ­ni­aków i kobi­et ciężarnych z cukrzy­cą. Cieszę się, że Poleń­ka nie spieszyła się przyszła na świat 2 tygod­nie po ter­minie, a ja w cza­sie ciąży byłam zdrowa jak ryba. Widzi­ałam noworod­ka przez okno szpi­ta­la Bielańskiego, był malut­ki jak okruszek. Moja Pol­ka już u mnie na rękach wypa­siona, ze wszys­tki­mi fałd­ka­mi i pul­chny­mi polika­mi. Chci­ało mi się płakać! Te słabe isto­ty potrze­bu­ją “cięż­kich maszyn”, by podtrzy­mać je przy życiu. Dlat­ego warto grać i dać się por­wać orkiestrze. Lubię to pospo­lite rusze­nie. Nieste­ty jak co roku, znalazł się ktoś w habi­cie plu­ją­cy jadem na Owsi­a­ka. Kil­ka dni przed finałem w sieci pojaw­iła się ulot­ka którą kol­por­towano w jed­nym z koś­ciołów w Poni­a­towej na Lubel­szczyźnie, z której moż­na się dowiedzieć m.in:  że “Człowiek wierzą­cy dając Wielkiej Orkiestrze pieniądze popeł­nia grzech, bo bierze udzi­ał w sprawach dia­bel­s­kich”. Dzię­ki Bogu sumy jakie wpły­wa­ją na kon­to orkiestry, mogą jedynie świad­czyć o tym, że w Polsce są sami nie wierzą­cy. Amen.

Kiedy pub­liku­ję ten post, na kon­to WOŚP wpłynęło już pon­ad 30 mil­ionów zło­tych!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zamieszczam zdję­cia jed­nego z najm­niejszych wcześ­ni­aków świa­ta. Dziew­czyn­ka Amil­lia Tay­lor urodz­iła się po 21 tygod­ni­ach i 6 dni­ach ciąży. W chwili poro­du dziew­czyn­ka ważyła zaled­wie 280 gramów. Na drugim zdję­ciu ma już 2 lat­ka. Praw­da, że warto?

Zdj. pochodzą ze strony: growingyourbaby.blogspot.com

PODOBNE ARTYKUŁY

3 KOMENTARZE

  1. To ja się cieszę, że też jestem niewierzą­ca — może za to uwierzą inni w siłę pospo­litego ruszenia. Moja cór­ka wprawdzie nie musi­ała korzys­tać z darów WOŚP, ale jest wielkim fanem tej akcji i towarzyszy jej już 15 raz. Allelu­ja 🙂

  2. Ja też jestem za Owsi­akiem i “Orkiestrą”. Oby w naszym kra­ju było jak najwięcej ..“diabelskich”…spraw, dzię­ki którym ratowane jest ludzkie życie.….To malutkie życie, które jeszcze nie wie kim będzie w przyszłości,może księdzem? Oby nie takim ego­istą, za którym prze­maw­ia chęć zbi­cia for­tuny tylko dla siebie. Ps. Dzi­wię się księdzu, prze­cież uczy z ambony:.…Pan Bóg kazał się dzielić.….…Wstyd Proszę Księdza!

  3. Mam pewne prze­myśle­nia na ten tem­at… mam wraże­nie, że pis i koś­ciół chcą mieć monopol na “dobro”…
    Orkies­tra kole ich w oczy i niszczy ich pro­pa­gandowe złowieszcze wiz­je. Okrop­ne i żałosne.
    Tym cza­sem, byliśmy rodzinką na orkiestrze i było świet­nie, światełko do nie­ba i ten entuz­jazm na uli­cach. Wspaniale. Wiel­ki sza­cunek dla Owsi­a­ka, orga­ni­za­torów i tych wszys­t­kich ludzi dobrej woli.

Dodaj komentarz