Niegrzeczne stópki

Niegrzeczne stópki

by -

Jeżeli chce­my, aby nasze dziecko zrozu­mi­ało mag­ię tal­en­tu, powin­niśmy zain­west­ować w książkę „Niegrzeczne stóp­ki” Anny Bon­will i Teresy Murfin. Toś­ka i Amelia są sios­tra­mi, ale całkowicie się od siebie różnią. Amelia to urod­zona balet­ni­ca i gwiaz­da szkoły tań­ca Madame Miny. Zdaniem Madame Miny Toś­ka ma „niegrzeczne stóp­ki”. Tylko pan Tiem­po, szkol­ny akom­pa­ni­a­tor, dostrze­ga prawdzi­wy tal­ent Toś­ki. Dzię­ki jego pomo­cy Toś­ka zna­j­du­je sposób, by zre­al­i­zować swo­je marzenia. Cud­ow­na his­to­ria o tym, że każdy ma jak­iś tal­ent i powinien mieć odwagę iść swo­ją drogą – w każdej z nas powin­na być odrobi­na Toś­ki!

Niegrzeczne stóp­ki”, Ann Bon­will, Tere­sa Murfin, wyd. G+J Pol­s­ka.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz