Mucha chudnie w butach Reebok

Mucha chudnie w butach Reebok

by -

W mod­nej warsza­wskie restau­racji Flaming&Co odbyło się śni­adanie pra­sowe mar­ki Reebok.  Nowa ambasador­ka — Anna Mucha. Aktor­ka przez 12 tygod­ni będzie testowała sportowe buty Reebok Easy­Tone, nosząc je pod­czas codzi­en­nych akty­wnoś­ci. Gwiaz­da zdradz­iła również, że dobra kondy­c­ja i atrak­cyjny wygląd dają jej mnóst­wo satys­fakcji.

Od zawsze wiado­mo, że „Mucha nie sia­da” i to głównie ruch i ćwiczenia są sekretem mojej syl­wet­ki. W moim zawodzie pra­ca nad ciałem jest równie istot­na, jak pra­ca nad rolą. Nieste­ty nie zawsze mogę znaleźć czas na ćwiczenia na siłowni, a zależy mi żeby jak najszy­b­ciej wró­cić do formy. Dzię­ki Reebok Easy­Tone nie tylko nie czu­ję presji związanej z ciężki­mi treninga­mi, ale mogę czer­pać jeszcze więcej satys­fakcji z codzi­en­nych akty­wnoś­ci. Dlaczego? Ponieważ nosząc buty Reebok Easy­Tone każdego dnia pracu­ję nad swo­ją syl­wetką.” — powiedzi­ała aktor­ka i ambasador­ka Reebok Easy­Tone w Polsce.

Zgrab­na syl­wet­ka to powód do dumy i satys­fakcji dla wielu współczes­nych kobi­et. Odzyskanie formy na przykład po urodze­niu dziec­ka, wiąże się ze zmi­aną diety na mniej kalo­ryczną, ale również z więk­szą iloś­cią cza­su poświę­conego na ćwiczenia. Aby dbać o syl­wetkę nie trze­ba spędzać wielu godzin na siłowni, ponieważ akty­wność fizy­cz­na nie ogranicza się jedynie do cięż­kich tren­ingów, ale może mieć również for­mę spaceru czy wykony­wa­nia codzi­en­nych czyn­noś­ci, jak spac­er z dzieck­iem, zakupy czy spotka­nia z przy­jaciół­mi.

Jak to dzi­ała? Tech­nolo­gia butów Easy­Tone opiera się na sys­temie dwóch pod­kładek bal­an­su­ją­cych, które wraz z sys­te­mem trans­feru powi­etrza powodu­ją nat­u­ral­ną niesta­bil­ność przy każdym kroku, dając poczu­cie chodzenia jak po piasku. Dzię­ki temu, jak pokazu­ją najnowsze bada­nia, obuwie Easy­Tone poma­ga zmniejszyć tkankę tłuszc­zową śred­nio o 2,5%*.

[nggallery id=reebok template=caption]

* Niezależne badanie przeprowadzone w okresie 12 tygodni wykazało, że u kobiet w wieku 22–39 lat, które 3 x w tygodniu podczas monitorowanych treningów aerobowych na bieżni nosiły buty EasyTone, nastąpiła redukcja tkanki tłuszczowej średnio o 2,5%. Chociaż nie nastąpiła utrata wagi ciała, redukcja tkanki tłuszczowej u kobiet noszących buty EasyTone wynosiła tyle samo co przyrost czystej masy mięśniowej. Indywidualne wyniki mogą się różnić. Badanie nie objęło butów EasyTone+ oraz EasyTone Too.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz