Mowa misia

Mowa misia

Książecz­ka to jed­na z pię­ciu wydawnictw z serii „Dobre słówka”. Sym­pa­ty­czny miś, umieszczany jest w różnych sytu­ac­jach życiowych, blis­kich małe­mu czytel­nikowi, wskazu­je sytu­acje, w których „dobre słówka” uprzy­jem­ni­a­ją życie bohaterowi i tym, którzy się z nim styka­ją. Zarówno tekst jak i ilus­trac­je, przy­pom­i­na­ją małe­mu odbior­cy o zasadach dobrego wychowa­nia, a możli­wość kolorowa­nia przez dziecko częś­ci ilus­tracji, nie tylko przy­czy­nia się do jego roz­wo­ju, ale także da możli­wość współt­worzenia książecz­ki.

Dobre słówka”, wyd. Jed­ność.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz