Młodzi Mistrzowie

Młodzi Mistrzowie

by -

Przez 3 dni 500 dzieci z 40 kra­jów rywal­i­zowało o puchar Danone Nations Cup w Warsza­w­ie. Korea Połud­niowa zdobyła mis­tr­zost­wo świa­ta, a Pol­s­ka pier­wszy raz wygrała na Sta­dion­ie Nar­o­dowym. W finale zajęliśmy 17. miejsce. Młodych piłkarzy zagrze­wało do wal­ki pon­ad 45 000 kibiców, między inny­mi ambasador turnieju Zine­dine Zidane.  

Świa­towej sławy piłkarz Zine­dine Zidane w roz­mowie z dzi­en­nikarza­mi chwal­ił nie tylko grę młodych zawod­ników, ale także orga­ni­za­cję turnieju w Polsce – „Jestem pod wrażaniem Sta­dionu Nar­o­dowego w Warsza­w­ie. Nie miałem okazji zobaczyć go w trak­cie Mis­tr­zostw Europy. Finał i jego przy­ja­ciel­s­ka atmos­fera to zwieńcze­nie kilku dni elim­i­nacji, które są niezwykłą między­nar­o­dową przy­godą dla tych młodych ludzi” — mówił.

Każdego roku pon­ad 2,5 mln zawod­ników w wieku 11.–12. lat wal­czy o wejś­cie do finału Danone Nations Cup. Cel osią­ga jedynie czter­dzieś­ci najlep­szych drużyn.

[nggallery id=mecz-danona template=caption]

W tym roku na muraw­ie Sta­dionu Nar­o­dowego w Warsza­w­ie grali również Pola­cy. Reprezen­towała nas druży­na z Gor­zowa Wielkopol­skiego (wojew­ództ­wo lubuskie). O ich wyniku zade­cy­dowały zwycięskie rzu­ty karne. Pola­cy w trak­cie wszys­t­kich dni turnieju roze­grali 8 różnych meczów, z czego tylko w jed­nym ulegli zawod­nikom z Sene­galu. Tuż po meczu finałowym z Irlandią, kap­i­tan pol­skiej drużyny powiedzi­ał: „Bard­zo dzięku­je­my za tę chwilę taki niesamow­ity dop­ing i gra na Sta­dion­ie Nar­o­dowym, to dla nas nieza­pom­i­na­nia przy­go­da. Ter­az trzy­mamy kciu­ki za zespół z Kor­ei z którym zaprzy­jaźnil­iśmy się w trak­cie Turnieju.” – mów Kacper Michal­s­ki.

Dop­ing pol­skiej drużyny okazał się skuteczny, bo zawod­ni­cy z Kor­ei Połud­niowej wygrali w meczu finałowym w rzu­tach karnych z Japonią. Franck Riboud, prezes i dyrek­tor gen­er­al­ny firmy Danone, wręczył puchar zwycięz­com oraz nagrodę Fair Play Turnieju dla drużyny z Irlandii. Wyróżniono też najlep­szego bramkarza  z Włoch, najlep­szego napast­ni­ka z Francji i najlep­szego zawod­ni­ka turnieju z Japonii.

Turniej komen­tował tren­er pol­skiej drużyny: „Stworzyłem ten skład po to, aby dać szanse młodym zawod­nikom z Gor­zowa Wielkopol­skiego i okolic. Przed Turniejem Danone Nations Cup ci młodzi zawod­ni­cy nie grali ze sobą na co dzień. Ter­az wiem na pewno, że będę chci­ał, aby kon­tyn­uowali grę w tym składzie. Bard­zo się ze sobą zżyli. Poz­nali zawod­ników z całego świa­ta i spełnili swo­je marzenia! Było warto, to pięk­na pamiąt­ka dla każdego z nich.” – mówi Mar­iusz Janowiak.

Sprzedano pon­ad 45 000 biletów. Zysk z ich sprzedaży zostanie przekazany na cele pro­gra­mu „Podziel się Posiłkiem” — wspar­cie dla orga­ni­za­cji real­izu­ją­cych lokalne pro­jek­ty w zakre­sie doży­wia­nia i edukacji na tem­at praw­idłowego żywienia dzieci w całej Polsce.

Danone Nations Cup to turniej, który daje niezwykłą szan­sę na speł­ni­an­ie marzeń o grze na pro­fesjon­al­nych sta­dionach piłkars­kich świa­ta. Kole­jny świa­towy finał już za rok w Lon­dynie. Moż­na już zgłaszać drużyny do przyszłorocznych roz­gry­wek. Więcej infor­ma­cji na danonenationsup.com

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz