Mamo, Tato co Ty na to 3

Mamo, Tato co Ty na to 3

Jeśli czeka­cie na nar­o­dziny dziec­ka albo jesteś­cie rodzi­ca­mi niemowlę­cia czy malucha, zapewne macie set­ki pytań, które chcielibyś­cie zadać spec­jal­is­tom. Mądrym i doświad­c­zonym, takim, którzy rzetel­nie poin­for­mu­ją, nie będą niepotrzeb­nie straszyć, uspoko­ją wasz niepokój i przede wszys­tkim spoko­jnie wyjaśnią. Kom­pendi­um takiej wiedzy zna­jdziecie w nowej książce „Mamo, Tato co Ty na to 3”. To kole­j­na część cyk­lu przez­nac­zonego dla rodz­iców najmłod­szych dzieci. 

Dlaczego dziecko wciąż budzi się w nocy, jak pomóc mu, gdy ma kolkę, dlaczego cią­gle płacze, co robić, gdy ma gorączkę. Być może zas­tanaw­ia­cie się, czy doty­czą go prob­le­my z napię­ciem mięśniowym, czy potrze­bu­je reha­bil­i­tacji, kiedy minie mu refluks i jak wspier­ać jego rozwój? Set­ki pytań nęka­ją umysły młodych rodz­iców, dlat­ego tym razem Paweł Zaw­itkows­ki, fizjoter­apeu­ta dziecię­cy zaprosił do współpra­cy 9 znakomi­tych spec­jal­istów: pedi­atrów, gas­trologów, neu­rolo­ga, ortope­dę, psy­cholo­ga, neu­rol­o­gope­dę, położną, a nawet behaw­io­rys­tkę zwierząt oraz dociek­li­wą mamę-redak­torkę, Joan­nę Szulc, wice­naczel­ną  miesięczni­ka Dziecko.

Poz­nawanie dziecięcego świa­ta rozpoczy­namy już w okre­sie ciąży. Spec­jal­iś­ci tłu­maczą, jak zapewnić dziecku dobre warun­ki przez 9 miesię­cy i w trak­cie poro­du. Wiele uwa­gi poświę­cono okre­sowi noworod­kowe­mu — temu, jak zrozu­mieć potrze­by malusz­ka, jak się go uczyć i… jak się go nie bać. Szczegółowo omówione są kwest­ie karmienia, pielę­gnacji, infekcji, szczepień, roz­wo­ju ruchowego i emocjon­al­nego, snu. Ostat­nia część książ­ki doty­czy małych dzieci i przed­szko­laków. Zna­jdziecie tu dużo infor­ma­cji m.in. na tem­at pro­fi­lak­ty­ki wad postawy czy prob­lemów z inte­gracją sen­so­ryczną. Na dołąc­zonej do książ­ki pły­cie zna­j­du­ją się wywiady ze spec­jal­is­ta­mi przeprowad­zone przez znaną telewid­zom mamę-dzi­en­nikarkę, Emil­ię Sobczyńską-Ziąb­ską. Na 360 stronach zna­jdziecie pon­ad 500 odpowiedzi.

Książkę moż­na kupić osob­no lub w pakiecie razem z pier­wszą częś­cią cyk­lu „Mamo, Tato, co Ty na to” doty­czącą pielę­gnacji i opie­ki nad niemowlę­ta­mi. Szczegóły na mamotatocotynato.pl

Mamo, Tato co Ty na to 3 czyli wszys­tko, o co chcielibyś­cie zapy­tać spec­jal­istów”,
Paweł Zaw­itkows­ki, Joan­na Szulc. wyd. Marceli Szpak, cena: 59 zło­tych.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz