Mały geniusz

Mały geniusz

by -

Mała brytyjka geniuszem, fot. źródło: dailymail.co.uk

 

159 to ilo­raz inteligencji cztero­let­niej Bry­tyj­ki — Hei­di Han­k­ins. Dla porów­na­nia doda­jmy, że 160 IQ miał na przykład twór­ca teorii względ­noś­ci Albert Ein­stein. Dziew­czyn­ka została przyję­ta do Men­sa, klubu zrzesza­jącego najin­teligent­niejszych ludzi świa­ta. Jej poziom inteligencji został potwierd­zony ofic­jal­ny­mi tes­ta­mi, jest wyższy niż IQ 98 proc. pop­u­lacji. Ojciec Hei­di, Matthew, naukowiec pracu­ją­cy na Uni­w­er­syte­cie South­hamp­ton, powiedzi­ał mediom, że dziew­czyn­ka w 14 miesiącu życia rysowała księżnicz­ki i zwierzę­ta. Gdy miała 18 miesię­cy rodz­ice zobaczyli ją przed kom­put­erem — uczyła się czy­tać. W wieku dwóch lat sama nauczyła się czy­tać. Potrafiła już także wykony­wać proste dzi­ała­nia matem­aty­czne, na przykład dodawanie i ode­j­mowanie. Jej umiejęt­noś­ci są na poziomie 6 lata. Sophy, mama dziew­czyn­ki ma nadzieję, że kiedy we wrześniu cór­ka pójdzie do szkoły, dzię­ki wyjątkowym zdol­noś­ciom naukę zacznie od drugiej, a nie pier­wszej klasy. “Ona nie jest stara maleń­ka, jest po pros­tu małą dziew­czynką, która lubi Bar­bie i Lego, a zaraz potem okazu­je się, że zna­j­du­je­my ją jak czy­ta książkę” — mówił ojciec. Hei­di nie jest najmłod­szym dzieck­iem, jakie dostało się do Men­sy w Wielkiej Bry­tanii. W 2009 roku dokon­ała tego Elise Tan Roberts, która miała wtedy zaled­wie dwa i pół roku oraz IQ 156.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz