Mądrość z natury — lektura obowiązkowa

Mądrość z natury — lektura obowiązkowa

by -

Nigdy nie spodziewałem się, że marze­nie mojej cór­ki się spełni. To ona, rok temu, rozkaza­ła mi po powro­cie z ZOO: tato, napisz mi jakieś baj­ki o zwierza­kach w krop­ki i pas­ki. Tak pow­stała pier­wsza baj­ka, później okaza­ło się, że książ­ka doty­czy również prob­le­mu tol­er­ancji. Stąd jej morał: pamię­ta­jmy o sza­cunku dla odmi­en­nych nam gatunków. Kole­jne baj­ki pow­stawały na zamówie­nie mojej cór­ki, Matyldy” — mówi Michał Zawad­ka, autor książ­ki “Mądrość z natu­ry”.

Jeśli w bib­lioteczce Waszego dziec­ka nie ma jeszcze tej książ­ki, szy­bko pod­powiadamy, że to lek­tu­ra obow­iązkowa dla wszys­t­kich młodych czytel­ników. To zbiór 7 niezwykłych bajek eduka­cyjnych, każ­da ma mini fabułę i oczy­wiś­cie morał. Jest doskon­ałą odpowiedz­ią na szerg trud­nych dziecię­cych pytań: czym jest tol­er­anc­ja, umi­ar, tros­ka, przy­jaźń czy roztrop­ność? Pod­powia­da też, jak mówić o rodzinie, miłoś­ci, jak dbać o naturę i tłu­maczy m.in. czym jest sza­cunek. Autor między wier­sza­mi w inteligent­ny sposób prze­my­ca kwest­ie, które zaskaku­ją, rozbudza­ją cieka­wość i zachę­ca­ją do tego, by posz­erzać wiedzę z danego tem­atu. Wszys­tko przez to, że w „Mądroś­ci z Natu­ry” zawarł pon­ad 400 encyk­lope­dy­cznych fak­tów ze świa­ta natu­ry. Przeglą­da­jąc książkę na pewno warto też zwró­cić uwagę na ilus­trac­je Tomasza Soina – są do oglą­da­nia i kolorowa­nia oraz kom­pozy­c­je muzy­czne Tomasza Fil­ipcza­ka. Na audio­booku (dołąc­zonym do książ­ki), towarzyszą im znane aktorskie i lek­torskie głosy oraz nas­tro­jowa kołysan­ka, zaśpiewana przez Rober­ta Janowskiego. W nagra­ni­ach muzy­cznych moż­na odnaleźć brzmienia od bossanovy i roc­ka po jazz i funk. “Mądrość z natu­ry”, to czys­ta przy­je­mość: czy­ta­nia, oglą­da­nia i słucha­nia.

Patronem medi­al­nym “Mądroś­ci z natu­ry” jest por­tal Zaradna-mama.pl

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz