Kontrowersyjne karmienie piersią

Kontrowersyjne karmienie piersią

by -

Okład­ka amerykańskiego mag­a­zynu “Time” z matką karmiącą kilku­lat­ka pier­sią — wzbudz­iła wiele kon­trow­er­sji, nie tylko w USA. Czy to prowokac­ja? Nie, to ilus­trac­ja artykułu o rodzi­cielst­wie bliskoś­ci. Fala komen­tarzy właśnie przy­biła do Pol­s­ki.

Rodzi­cielst­wo bliskoś­ci to m.in. spanie z dzieck­iem i karmie­nie pier­sią aż do momen­tu gdy maluch sam zade­cy­du­je, że ma już dość. Prop­a­ga­torem idei jest dr Bill Sears. Autor 40 książek, przez jed­nych nazy­wany jest guru rodzi­cielst­wa, przez innych — antyfem­i­nistą, który popiera niere­al­ny mod­el rodzi­cielst­wa. To właśnie o nim, a także o matkach wychowu­ją­cych dzieci zgod­nie z jego filo­zofią  napisał “Time”.

Na okład­ce pojaw­iła się  26-let­niej zwolen­nicz­ka rodzi­cielst­wa bliskoś­ci Jamie Lynne Grumet z Los Ange­les i jej niemal 4‑letni syn Aram. W tekś­cie zna­j­du­je się jej wypowiedź, o tym, że była karmiona przez włas­ną matkę do 6. roku życia. Z kolei inna bohater­ka Jes­si­ca Cary z Brook­lynu do dziś kar­mi 3 ‑let­nią córkę i mówi: “nie myślę o tym kiedy przes­tanę karmić ją pier­sią. Dla nas to filo­zofia życia”.

 

Fotograf “Time” Mar­tin Schoeller robił sesję trzem matkom karmią­cym pier­sią swo­je dzieci. Inspirował się obraza­mi Madon­ny z dzieciątkiem. Kiedy myślisz o matkach karmią­cych, widzisz kobi­etę obe­j­mu­jącą i podtrzy­mu­jącą niemowla­ka. Te dzieci były za duże. Stąd pomysł pokaza­nia ich na sto­ją­co — uza­sad­ni­ał swo­ją wiz­ję matek Schoeller.

Zdję­cie wzbudz­iło ogrom­ną falę kry­ty­ki. Niek­tóre media uznały zdję­cia Schoellera za “prowoka­cyjne, kon­trow­er­syjne i szoku­jące. A stac­je telewiz­y­je, m.in.:  MSNBC i ABC pokazu­jąc mate­ri­ały z okład­ką, zamazy­wały pierś mat­ki.

Fotografii broni redak­tor “Time” Rick Sten­gel. — Użyliśmy zdję­cia pokazu­jącego więź dziec­ka i mat­ki. Użyliśmy zdję­cia przykuwa­jącego uwagę — mówi w MSNBC. I doda­je, że pytanie, do kiedy karmić dziecko, zada­je sobie bard­zo, bard­zo wiele kobi­et.

Rezoluc­ja z 1994 roku Świa­towa Orga­ni­za­c­ja Zdrowia stwierdza: “Zważa­jąc na unikalną wartość pokar­mu kobiecego oraz nat­u­ralne pro­cesy związane z żywie­niem człowieka, Świa­towa Orga­ni­za­c­ja Zdrowia zale­ca, aby niemowlę­ta były karmione wyłącznie mlekiem mat­ki do szóstego miesią­ca życia. Wyłącznie oznacza w tym wypad­ku bez dopi­ja­nia, dokarmi­a­nia czym innym niż matczyny pokarm. Jako najbardziej odpowied­nie dla praw­idłowego roz­wo­ju dziec­ka uznano karmie­nie pier­sią kon­tyn­uowane do drugiego roku życia i uzu­peł­ni­ane przez miejs­cowe pro­duk­ty żywnoś­ciowe”.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz