Głosuj i pomagaj

Głosuj i pomagaj

by -

Jak wiecie, zgłosiłam Zarad­ną do konkur­su Blog Roku 2011. Żeby zagłosować, nie wystar­czy kliknąć w baner albo w przy­cisk “Lubię to” w Facebook‑u. Głosować moż­na tylko do 19 sty­cz­nia wysyła­jąc SMS o treś­ci: A00732 pod numer: 7122. Najważniejsza infor­ma­c­ja — dochód z głosowa­nia zostanie przez­nac­zony na tur­nusy reha­bil­i­ta­cyjne dla osób niepełnosprawnych. Koszt SMS — 1,23zł brut­to.
Jeśli jestem już przy tema­cie osób, które potrze­bu­ją pomo­cy… Od daw­na nie daje mi spoko­ju myśl o tym, że mogłabym założyć fun­dację. Myślałam o samot­nych mamach oraz dzieci­ach z ubogich rodzin. Chci­ałabym połączyć swo­je umiejęt­noś­ci, doświad­cze­nie medi­alne i hob­by — pro­jek­towanie wnętrz. Mogłabym zająć się remon­tem na początek poko­ju dla dziec­ka. Potem kto wie, mieszkań czy domów. Wiem, że dom to nie tylko 4 ściany ale miejsce, w którym trze­ba znaleźć zrozu­mie­nie. Pamię­tam jed­nak swo­je dziecińst­wo i to, jak ważny był dla mnie włas­ny pokój. Dłu­go dzieliłam go z młod­szym bratem. Dzię­ki temu było bard­zo wesoło. Nasze tery­to­ria odd­zielał regał z książka­mi. Cza­sem prz­erzu­cal­iśmy przez niego różne przed­mio­ty, bywało że któreś z nas dostawało w głowę. Leząc na regale, przez szparę w przymknię­tych drzwiach oglą­dałam zakazany przez rodz­iców ser­i­al “Bal­la­da o Januszku”. Pokój dłu­go był moim niespełnionym marze­niem. Pewnie dlat­ego, kiedy dowiedzi­ałam się o ciąży postanow­iłam, że Pol­cia musi mieć włas­ny. I jest:) Jeśli zna­cie rodziny potrze­bu­jące pomo­cy prześli­j­cie adresy na maila i napisz­cie co jest potrzeb­ne. Cza­sem sąsiedzkie oko i ucho wie więcej niż ktokol­wiek by przy­puszczał. Na początek stworzę listę osób, którym chci­ałabym pomóc, a potem zobaczymy. Dzi­ałam. Co Wy na to?

PODOBNE ARTYKUŁY

4 KOMENTARZE

 1. Witam
  Pomysł bard­zo mi się podo­ba 🙂 Ale nie przy­chodzi mi nikt do głowy, poza pewnym bez­dom­nym, który miesz­ka niedaleko w opuszc­zonym gospo­darst­wie. Spróbu­je­my mu sami pomóc.
  Zagło­su­ję na Two­jego blo­ga, ale w zami­an proszę o odwiedze­nie mojego. Nie uczest­niczę w żad­nym konkur­sie ale jeżeli się podo­ba to co piszę to proszę o komen­tarz, albo cho­ci­aż o like lub google plusik na pociesze­nie 🙂
  http://jan-blizejciebie.pl/

  również moja żona Matyl­da prowadzi blog kore­spon­du­ją­cy z moim. Zapraszam i poz­draw­iam zaradne

  http://matylda-blizejciebie.pl/

 2. Dzięku­ję za głos. Na blo­gach byłam, czy­tałam. Nawet komen­tarz chci­ałam zostaw­ić … ale coś mi tam nie dzi­ała:( jeśli chodzi o komen­tarze.

 3. Dzię­ki konkur­sowi (w którym również biorę udzi­ał) trafiłam do Ciebie. I się roz­goszczę, bo bard­zo mi się tu podo­ba 🙂 Trzy­mam za Ciebie kciu­ki i wyślę głos 🙂 W końcu nie jesteśmy w jed­nej kat­e­gorii 😉 Poz­draw­iam!

 4. No właśnie dziś zauważyłem, że był nieza­twierd­zony komen­tarz. Dzię­ki 🙂
  Mam ustaw­ioną opcję, że 1 komen­tarz muszę zatwierdz­ić, kole­jne wychodzą już bez akcep­tacji więc ter­az możesz pisać śmi­ało.

Dodaj komentarz