Festiwal Designu dla dzieci

Festiwal Designu dla dzieci

by -

Pier­wszy w Polsce fes­ti­w­al designu dla dzieci w Con­cor­dia Design w Poz­na­niu otworzyła wys­tawa “Dzieci­na­da”. Pokazano na niej przy­tu­lan­ki, kloc­ki, zabaw­ki eduka­cyjne, książ­ki a także meble, dywany i lampy — rzeczy przez­nac­zone do codzi­en­nego użytku w domu lub w przed­szkolu, czy po pros­tu służące do dobrej zabawy. Przed­mio­ty cechowała nie tylko funkcjon­al­ność, czy este­ty­ka, wszys­tkie były po pros­tu dobrze zapro­jek­towane. W końcu “eksponaty” pod­dano najbardziej surowej, dziecięcej opinii.

Były warsz­taty, które poprowadz­ił m.in.: Wojtek Mikołuszko, dzi­en­nikarz i autor książek. Pod­czas “Wszys­tko zapro­jek­towane, czyli naukowe zagad­ki i tajem­nicze zjawiska wokół nas” uczest­ni­cy poz­nali odpowiedzi na nur­tu­jące zagad­ki przy­rod­nicze i fizy­czne np. skąd się bierze deszcz?, dlaczego bań­ki myd­lane są okrągłe?, albo dlaczego mleko jest białe? Potem dzieci przeprowadz­iły doświad­czenia i stworzyły rozwiąza­nia w postaci maki­et i plakatów.

Dużym zain­tere­sowanie cieszyła się też zabawa “Pokoloruj swój świat”. Zadaniem maluchów było poma­lowanie najwięk­szej kolorowan­ki świa­ta zapro­jek­towanej spec­jal­nie na tą okazję. Z kolei rodz­ice zach­wycali się kier­maszem najlepiej zapro­jek­towanych pro­duk­tów dla dzieci. Dwudzi­es­tu wys­taw­ców: sprzedawało swo­je dzieła, m.in.: zabaw­ki, odzież, wyposaże­nie wnętrz i książ­ki. Jed­nym słowem dla każdego coś miłego, dlat­ego z przy­jem­noś­cią czekamy na kole­jną edy­cję i równie dobrze zapro­jek­towany fes­ti­w­al.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz