Pomocny spacer

Pomocny spacer

by -

Ośma edy­c­ja najwięk­szego na świecie spaceru chary­taty­wnego ECCO Walkathon, zakończyła się sukce­sem.  Blisko 19 000  tysię­cy osób zgro­madz­iło się na Agrykoli, by przekazać na cele chary­taty­wne łącznie pon­ad 601 092 tysię­cy zło­tych.

Do spaceru zachę­cały gwiazdy m.in.: Michał Piróg, znany juror pro­gra­mu You Can Dance, Tatiana Okup­nik, Edy­ta Olszówka, Moni­ka Ole­jnik, Ricky Lion, Ania Maruszeczko. Na trasach spacerow­iczów dopin­gowali też: Staszek Karpiel Bułec­ka, Rafał Bryn­dal, Doro­ta Gar­dias, Jarosław Gugała, Woj­ciech Jagiel­s­ki, Bartek Jędrze­jak, Julia Kamińs­ka, Jarosław Kret, Paweł Płus­ka, Mag­dale­na Różcz­ka, Tomasz Sia­nec­ki, Karol Stras­burg­er i Doro­ta Well­man.

Ta ostat­nia poprowadz­iła trasę spec­jal­ną — na wyso­kich obcasach. Wszys­tko przez wyni­ki badań, z których wyni­ka, że aż 90 pro­cent Polek w wieku 20–50 lat chodzi w butach na szpilkach. Dlat­ego warunk­iem wzię­cia udzi­ału w rywal­iza­cji były obcasy o wysokoś­ci min­i­mum 6,5 cen­tymetra. Zad­niem uczest­niczek było pokon­ać spec­jal­nie przy­go­towaną trasę, usy­tuowaną wokół Łazienek. Trzy panie, które do mety dotarły jako pier­wsze, otrzy­mały rewolucyjne buty na obcasie ECCO Sculp­tured.

[nggallery id=ecco_2012 template=caption]

Za każdy prze­by­ty przez uczest­ni­ka kilo­metr, fir­ma ECCO wpła­ca 4 złote na kon­to wybranej przez niego orga­ni­za­cji chary­taty­wnej. W tym roku do wyboru były dwie trasy: 6 i 10 kilo­metrowa. Każdy, kto wziął udzi­ał w ECCO Walkathonie mógł wesprzeć pro­jek­ty real­i­zowane przez trzy orga­ni­za­c­je chary­taty­wne: Fun­dację TVN „nie jesteś sam” w ramach pomo­cy dzieciom chorym na móz­gowe poraże­nie dziecięce, Fun­dację Radia ZET, z którą ECCO zakupi ultra­sono­graf umożli­wia­ją­cy wykry­wanie wad ser­ca u dzieci jeszcze przed ich nar­o­dz­i­na­mi dla Zakładu Diag­nos­ty­ki i Pro­fi­lak­ty­ki Wad Wrod­zonych Insty­tu­tu Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki w Łodzi oraz warsza­ws­ki Ogród Zoo­log­iczny, który za pieniądze wychod­zone pod­czas tegorocznego ECCO Walk­thonu wybudu­je past­wisko dla rodziny hipopotamów

Spacerow­icze po okaza­niu zaku­pi­onego wcześniej bile­tu otrzy­mali paki­et star­towy, w skład którego wchodz­ił ple­cak, woda, jabłko, prze­wod­nik po trasach oraz iden­ty­fika­tor, na którym należało zaz­naczyć orga­ni­za­cję chary­taty­wną, która otrzy­ma „wychod­zone” pieniądze. Kwoty, które dostaną poszczególne orga­ni­za­c­je, będą znane za 3 tygod­nie. Właśnie tyle będzie trwało licze­nie i sprawdzanie iden­ty­fika­torów, na których każdy uczest­nik musi­ał dokon­ać wyboru.

Orga­ni­za­tor ECCO Walkathonu zad­bał też o dobrą zabawę, zarówno na miejs­cu imprezy jak i na trasach. Każdy, kto dzisi­aj pojaw­ił się na Agrykoli, mógł posłuchać kon­certów zespołu Future Folk, Kayah i Tatiany Okup­nik, a także obe­jrzeć prezen­tac­je pro­jek­tów zre­al­i­zowanych przez poszczególne fun­dac­je oraz sko­rzys­tać z licznych atrakcji.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz