Dieta małego sportowca

Dieta małego sportowca

by -

Młodzi piłkarze z drużyny OZPN Gorzów Wielkopol­s­ki wraz z rodzi­ca­mi wzięli udzi­ał w warsz­tat­ach żywieniowych zor­ga­ni­zowanych przez fir­mę Danone. Wszys­tko po to, by 9 wrześ­nia pod­czas świa­towego finału 13. Między­nar­o­dowego Pucharu Dzieci — Danone Nation Cup wypaść jak najlepiej.

Zdrowy styl życia wśród najmłod­szych, to połącze­nie praw­idłowej diety i akty­wnoś­ci fizy­cznej. Odpowied­nio zbi­lan­sowana dieta jest bard­zo waż-
nym ele­mentem zdrowego sty­lu życia. Dzię­ki niej dzieci mają energię do nau­ki, zabawy, a także siłę do real­iza­cji swoich sportowych pasji. Co jest ważne w diecie młodego sportow­ca?

•  Zami­ast słody­czy – piec­zone jabłko – słod­koś­ci w diecie sportow­ca powin­ny pochodz­ić z pro­duk­tów takich jak miód, świeże i sus­zone owoce lub soki.
•  Gotu­jmy! – sposób obrób­ki pro­duk­tów spoży­w­czych jest istot­nym ele­mentem zdrowego żywienia. Gotowanie zami­ast smaże­nia sprawi, że potrawy będą lekkos­trawne i mniej kalo­ryczne.
•  Dużo warzyw to dużo zdrowia – warzy­wa dostar­cza­ją cen­nych skład­ników min­er­al­nych, wit­a­min, błon­ni­ka oraz uatrak­cyj­ni­a­ją posił­ki. Każdego dnia warto spoży­wać min­i­mum 3 por­c­je warzyw.
•  Unika­jmy ciężkos­trawnych tłustych potraw – w diecie młodych sportow­ców należy staw­iać na chude mię­so, drób i ryby. Mięsa chude są lekkos­trawne oraz zaw­ier­a­ją więcej biał­ka. Dodatkowo, po lże­jszym posiłku tren­ing będzie efek­ty­wniejszy.
•  Śmi­ało łączmy płat­ki zbożowe z jogurtem – w takim połącze­niu białko z pro­duk­tu mlecznego i białko z płatków zbożowych może być naje­fek­ty­wniej wyko­rzys­tane w celu budowy sil­nych mięśni.

[nggallery id=warszt_danone template=caption]

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz