Czy wiesz co je twoje dziecko?

Czy wiesz co je twoje dziecko?

O żywieniowych grzechach rodz­iców pisze pro­fe­sor Mikołaj Spodaryk i diete­tyk Elż­bi­eta Gabrows­ka. “Wiem, co je moje dziecko” to rzetel­na, przys­tęp­na i prak­ty­cz­na książ­ka doty­czą­ca żywienia dzieci od pier­wszych miesię­cy do 18 roku życia. Autorzy dzielą się swo­ją wiedzą i doświad­cze­niem, a także skutecznie, rozważnie i nierzad­ko zabawnie rozpraw­ia­ją się z powszech­ny­mi mita­mi i wąt­pli­woś­ci­a­mi. Jeśli kiedykol­wiek zas­tanaw­iałaś się:

  • czy pozwalać dziecku jeść chip­sy?  
  • czy piz­za na obi­ad to dobry pomysł?  
  • czego jako rodz­ic powinieneś się bezwzględ­nie wys­trze­gać

to znaczy, że ta książ­ka jest właśnie dla ciebie. W porad­nik napisanym przez znakomitego pedi­atrę dra Mikoła­ja Spodary­ka i współpracu­jącą z nim na Odd­ziale Leczenia Żywieniowego Uni­w­er­syteck­iego Szpi­ta­la Dziecięcego w Krakowie panią diete­tyk, dr Elż­bi­etę Gabrowską, zna­jdziecie por­c­je  przykład­owych zestawów śni­adan­iowych czy obi­ad­owych oraz prak­ty­cznych przepisów. To prawdzi­wy kuchen­ny niezbęd­nik — skarb­ni­ca wiedzy dla wszys­t­kich, nawet najbardziej zagu­bionych rodz­iców.

Wiem, co je moje dziecko” Mikołaj Spodaryk, Elż­bi­eta Gabrows­ka, wyd. Lit­er­ack­ie

Na spotkanie z autora­mi zaprasza­my już w czwartek (14 czer­w­ca) o godz. 18.00 do Cafe Cul­ca (ul. Mostowa 14, Kraków).

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz