Baby shower sióstr Przybysz

Baby shower sióstr Przybysz

by -

Baby Show­er pochodzi od ang­iel­s­kich słów baby (dziecko) i show­er (prysznic) inaczej „zalanie” przyszłej mamy górą prezen­tów, serdecznoś­ci i wspar­cia. W warsza­wskiej kaw­iarni Pom­pon, Natalia Przy­bysz z przy­jaciół­mi oraz dzieć­mi wspól­nie świę­towałą niedługie przyjś­cie na świat kole­jnego dziec­ka. Na przyję­ciu nie mogło zabraknąć dr Tomasza Barana z Pol­skiego Banku Komórek Macierzystych, który na tę okazję przy­go­tował spec­jalne prezen­ty — zestawy pobran­iowe, które posłużą do pobra­nia krwi pępowinowej dziec­ka pod­czas poro­du.

Jest nam niezmiernie miło, że zarówno Natalia, jak i Pauli­na wspier­a­ją ideę bankowa­nia krwi pępowinowej. Zor­ga­ni­zowanie Siostrom tak wspani­ałego Baby Show­er było dla nas wielką radoś­cią, a możli­wość uczest­niczenia w nim — wyróżnie­niem. Każ­da przyszła mama zasługu­je na przyję­cie na swo­ją cześć  – mówi dr Tomasz Baran z PBKM.

Natalia ode­brała zestaw również w imie­niu siostry Pauliny, która nie mogła uczest­niczyć w przyję­ciu. Niespodzianek, serdecznoś­ci i życzeń nie było koń­ca. Nie mogło się obyć bez tor­tu z fajer­w­erka­mi, które najwięcej emocji wzbudz­ił wśród najmłod­szych goś­ci.

To budu­jące uczu­cie, że moż­na zro­bić coś tak prostego dla dobra dziec­ka. Dzię­ki PBKM mogę zad­bać o to, co naj­cen­niejsze — Jego zdrowie. Prze­chowywana krew jest niczym polisa dają­ca poczu­cie, że zad­bałam o Jego przyszłość” – mówi Natalia.

[nggallery id=baby-shower-Przybysz template=gallery]

Pol­s­ki Bank Komórek Macierzystych to insty­tuc­ja, która nie tylko pobiera i prze­chowu­je cen­ną krew pępowinową dziec­ka, ale również wspiera przyszłą mamę w wyjątkowym momen­cie jej życia. Natalia i Pauli­na są w tym samym miesiącu ciąży, to pod­wójny powód do świę­towa­nia. Odpowiedzial­ność z jaką artys­t­ki pod­chodzą do macierzyńst­wa i tros­ka, jaką otacza­ją swo­je przyszłe maleńst­wa jest bliska idei PBKM. Natalia już pod­czas pier­wszej ciąży zau­fała PBKM i zde­ponowała w nim krew pępowinową córecz­ki Aniel­ki. Ter­az ponown­ie zde­cy­dowała się na ten krok. Tym razem przykład z siostry wzięła Pauli­na, która również postanow­iła, że cen­ną krew pępowinową dziec­ka powierzy właśnie PBKM.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) został założony w 2002 roku w Warszawie. Jest polską firmą biotechnologiczną, która specjalizuje się w pobieraniu, preparatyce, zamrażaniu i przechowywaniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej w celu późniejszego, ich wykorzystania w leczeniu. PBKM świadczy profesjonalną i kompleksową usługę deponowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej według najlepszych europejskich i amerykańskich standardów medycznych. Jako jedyny bank w Polsce jest akredytowany przez American Association of Blood Banks. PBKM regularnie poddawany jest audytom Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek sprawdzającym z ramienia Ministerstwa Zdrowia poprawność dokonywanych procesów i stosowanych procedur. PBKM wraz z oddziałami w innych krajach Europy (m.in. Węgry, Rumunia, Hiszpania, Włochy, Łotwa) skupione w grupie FamiCord, zgromadził blisko 50 tysięcy porcji krwi pępowinowej, co sytuuje firmę wśród największych firm świadczących usługę rodzinnego deponowania krwi pępowinowej w Europie. Banki z Grupy FamiCord dostarczyły krew pępowinową do 9 przeszczepień – 8 w Polsce i 2 na Węgrzech.

1 KOMENTARZ

  1. ja również prze­chowu­ję krew w PBKM, jestem bard­zo zad­owolona z ich usług. Natalia Przy­bysz świet­nie ubrała w słowa ideę bankowa­nia, jest to właśnie taka polisa zdrowot­na …

Odpowiedz na „velvety771Anuluj pisanie odpowiedzi