Dobry spacer

Dobry spacer

by -

Jeśli jesteś młodą mamą i czu­jesz się pozbaw­iona energii, nie martw się – jest na to sposób –  po pros­tu bądź akty­w­na! Odrobi­na ruchu sprawi, że w Twoim mózgu zaczną wydzielać się endorfiny. Dobroczynne sub­stanc­je, które spraw­ią, że poczu­jesz przypływ energii, wital­noś­ci i euforii. Zacznij się więc ruszać, a najlep­szą for­mą ruchu z dzieck­iem jest spac­er. Zale­ty spaceru są nie do przece­nienia! Dotle­nia, doda­je energii, popraw­ia kondy­cję fizy­czną, jest doskon­ałą okazją do akty­wnego spędzenia cza­su w gronie rodziny i przy­jaciół. Okazu­je się, że nie tylko! Biorąc udzi­ał w ECCO Walkathonie, jed­nej z najwięk­szych między­nar­o­dowych imprez chary­taty­wnych na świecie, możesz również pomóc potrze­bu­ją­cym.

Spac­er zawsze mod­ny!

ECCO Walkathon będzie goś­cił w Polsce już po raz ósmy, w tym roku spaceru­je­my na warsza­wskiej Agrykoli.
Jak co roku, Agryko­la stanie się więc cen­tral­nym punk­tem Warsza­wy i naj­mod­niejszym miejscem w stol­i­cy. Miejscem, w którym po pros­tu musisz być. Niezmi­en­nie od ośmiu lat, kilka­naś­cie tysię­cy ludzi połączy się w szczyt­nym celu, aby w rados­nym spac­erze prze­jść uli­ca­mi Warsza­wy i wspól­nie zbier­ać pieniądze na cele chary­taty­wne. Przesłanie ECCO Walkathonu jest proste: spaceru­jąc pomagamy! Jako uczest­nik, to Ty zde­cy­du­jesz, którą trasę wybierzesz — 6 km, czy 10 km – i na którą orga­ni­za­cję dobroczyn­ną przekażesz „wychod­zone” przez siebie pieniądze.

Jeden spac­er – wiele korzyś­ci!

O kondy­cję nie musisz się martwić, czas ani tem­po poko­na­nia dys­tan­su pod­czas ECCO Walkathonu nie są ważne, a uczu­cie satys­fakcji — gwaran­towane, ponieważ masz okazję spędz­ić czas bard­zo pożytecznie: poma­ga­jąc potrze­bu­ją­cym, spo­tyka­jąc się z rodz­iną i przy­jaciół­mi, spędza­jąc czas zdrowo i akty­wnie. Pod­czas spaceru masz też niepow­tarzal­ną możli­wość pokazać swo­je­mu malu­chowi, że może nie tylko dobrze się baw­ić, ale pomóc też chorym dzieciom. W tym roku pod­czas ECCO Walkathonu może­my pomóc: podopiecznym Fun­dacji TVN „nie jesteś sam” - w ramach wspar­cia reha­bil­i­tacji dzieci chorych na móz­gowe porażanie dziecięce, Fun­dacji Radia ZET z którą wspól­nie zakupimy ultra­sono­graf umożli­wia­ją­cy wykry­wanie wad ser­ca u dzieci jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi (dla Zakładu Diag­nos­ty­ki i Pro­fi­lak­ty­ki Wad Wrod­zonych Insty­tu­tu Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki w Łodzi), oraz Warsza­wskiemu Ogrodowi Zoo­log­iczne­mu, w którym miesz­ka sym­pa­ty­cz­na rodzin­ka hipopotamów. Ta przemiła para w najbliższym cza­sie planu­je potomst­wo, czeka więc na nasze wspar­cie w budowie past­wiska, po którym, już wkrótce ma nadzieję, będzie mogła spacerować we trójkę.

Zabawa pod dobrą gwiazdą!

ECCO Walkathon to również niepow­tarzal­na okaz­ja pospacerowa­nia w towarzys­t­wie ulu­bionych gwiazd. Wyjątkowy charak­ter wydarzenia, który łączy możli­wość atrak­cyjnego spędzenia cza­su wol­nego w gronie rodziny i przy­jaciół oraz zdrowy, akty­wny wypoczynek połąc­zony z pomocą potrze­bu­ją­cym, tak bard­zo spodobał się Polakom, że wspól­ny spac­er od lat wspier­a­ją znani i lubiani.

Wiado­mo, że ruch to zdrowie, ale tym razem zdrowie nie tylko tego, kto się ruszy i pójdzie na spac­er. Biorąc udzi­ał w ECCO Walkathonie pomagamy ciężko chorym dzieciom — a do tego chy­ba niko­go nie trze­ba spec­jal­nie namaw­iać” – tak do udzi­ału w spac­erze zachę­ca Julia Kamińs­ka, Ambasador­ka ECCO Walkathonu.

Oprócz Juli Kamin­skiej, pod­czas ECCO Walkathonu będzie moż­na spotkać: Stasz­ka Karpiela Bułeckę, Rafała Bryn­dala, Dorotę Gar­dias, Iwonę Guzowską, Woj­ciecha Jagiel­skiego, Bart­ka Jędrze­ja­ka, Tomasza Karo­la­ka, Natal­ię Lesz, Anię Maruszeczko, Agnieszkę Mikoła­jczyk, Monikę Ole­jnik, Beatę Paw­likowską, Michała Piró­ga, Marci­na Prokopa, Mag­dalenę Różczkę, Mał­gorza­tę Sochę, Adama Wajra­ka, Pawła Wawrzeck­iego, Dorotę Well­man czy Katarzynę Zielińskę – to tylko niek­tóre z gwiazd, które wyraz­iły swo­je popra­cie dla akcji! Chy­ba więk­szej rekomen­dacji już nie potrze­ba!

ECCO Walkathon 2012 –dołącz do nas wraz ze swo­ją pociechą!

Już dziś zarez­er­wu­j­cie w swoich kalen­darzach datę  15 wrześ­nia (sob­o­ta), wtedy na warsza­wskiej Agrykoli wys­tar­tu­je ECCO Walkathon. Bile­ty moż­na kupić w sklepach ECCO i ECCO Kids na tere­nie całej Pol­s­ki od 6 sierp­nia. Bilet upoważ­nia do odbioru paki­etu star­towego w skład którego wchodzą: ple­cak, woda, jabłko, prze­wod­nik po trasach i iden­ty­fika­tor (na którym dokonu­je­my wyboru Fun­dacji, na której kon­to chce­my, aby ECCO przekaza­ło „wychod­zone” przez nas pieniądze), a w pakiecie dziecię­cym także T‑shirt.

Zarad­na Mama kole­jny raz z ogrom­ną przy­jem­noś­cią weźmie udzi­ał w chary­taty­wnym spac­erze. Do zobaczenia.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz