Hawajski styl Reserved

Hawajski styl Reserved

by -

Najm­niejszy i najbardziej pożą­dany kobiecy kostium świa­ta. Biki­ni. Nazwa wywodzi się od atolu Biki­ni, który był w tym cza­sie miejscem testów amerykańskiej broni jądrowej. Biki­ni zaskoczyło śmi­ałoś­cią, z jaką odkry­wało kobiece ciało i stało się najbardziej gorącą częś­cią damskiej grader­o­by. Potrze­bowało pon­ad dekady, by zostać zaak­cep­towane w zawsze zachowaw­czej Ameryce. Ojciec biki­ni Louis Reard, prezen­tu­jąc w 1946 roku pro­to­typ tego wyjątkowo pożą­danego przez kobi­ety, wzbudz­ił nie tylko kon­trow­er­sje, lecz dał wręcz początek rewolucji oby­cza­jowej i sek­su­al­nej. Spraw­ił, że kobi­ety zaczęły cieszyć się nie tylko z ciepłych, let­nich dni ale również mogły czuć się swo­bod­nie na plaży.

Biki­ni, to sym­bol rozpoz­naw­czy bogi­ni sre­brnego ekranu Brigitte Bar­dot, która w 1957 roku w  filmie „I Bóg stworzył kobi­etę” śmi­ało prezen­towała nie tylko swój tal­ent aktors­ki lecz również swo­je przepiękne, ide­alne ciało. Zmysłowy styl lat 60 stał się moty­wem prze­wod­nim dla pro­jek­tan­tów kolekcji kostiumów kąpielowych Reserved. Znaleźć tu moż­na niezwyk­le sek­sowne biki­ni, których klasy­czny „trójkąt­ny” fason uzu­pełniony został o kuszące, owocowe oraz marynisty­czne dese­nie.

[nggallery id=stroje-kapielowe-Reserved template=caption]

W kolekcji kostiumów kąpielowych Reserved znalazło się także miejsce dla  pro­jek­tów utrzy­manych w hawa­jskim sty­lu. Design­erzy mar­ki zapro­jek­towali je z myślą o dziew­czy­nach, dla których pobyt na plaży to przede wszys­tkim dobra zabawa i radość z cza­su spęd­zonego z przy­jaciół­mi. Cechą wspól­ną dla tej częś­ci plażowej kolekcji jest piękny, kwia­towy wzór nadrukowany na ciem­nym tle tkaniny, który w niezwyk­le zmysłowy sposób będzie pod­kreślał zdrową, let­nią opal­eniznę.

Wiel­bi­ciel­ki sty­lu glam­our również zostaną usatys­fakcjonowane plażową kolekcją Reserved. Ban­dażowe kostiumy, pięknie pod­kreśla­jące lin­ię ramion i dekoltu, jak też jed­noczęś­ciowe kostiumy — tuby prezen­tu­ją się niezwyk­le sty­lowo i ele­gancko. Utrzy­mane w stonowanej kolorystyce czerni, granatu i bieli, przy­wołu­ją na myśl cud­owne plaże Saint Tropez.

Niezwyk­le ciekawą i przykuwa­jącą oko propozy­cją są czarne, obszyte cek­ina­mi biki­ni, które nie tylko będzie w niesamowicie wyrafi­nowany sposób pod­kreślać syl­wetkę, lecz także sprawi, że jego posi­adacz­ka na plaży nie pozostanie nieza­uważona. Jest to defin­i­ty­wnie propozy­c­ja dla kobi­et pewnych i świadomych siebie.

Oczeku­jąc lata, warto odnow­ić swo­ją waka­cyjną szafę i uzu­pełnić ja o nowy kostium kąpielowy.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz