Mała modelka

Mała modelka

by -

Dziesię­ci­o­let­nia Thyl­ane Lena-Rose Blondeau jak na swój wyjątkowo młody wiek, ma bard­zo bogate CV. Dziew­czyn­ka z wyglą­du przy­pom­i­na­ją­ca Brigitte Bar­dot i Larę Stone na swoim kon­cie ma więcej sesji niż niejed­na dorosła mod­el­ka. Dwukrot­nie wys­tąpiła na okład­ce fran­cuskiego Vogue’a. Gdy­by wys­tępowała w kam­pa­ni­ach dziecię­cych ubranek albo zabawek, pewnie media nie rozd­muchały­by całej sprawy, a tak niewin­na dziew­czyn­ka w pełnym mak­i­jażu, na malut­kich stóp­kach szpil­ki, na głowie fryzu­ra dojrza­łej kobi­ety… i afera gotowa.

fot. fuckyeahthylaneblondeau.tumblr.com

Zain­tere­sowanie młodą Fran­cuzką jest naprawdę ogromne. Dziew­czyn­ka ma pro­fil na najpop­u­larniejszym na świecie ser­wisie społecznoś­ciowym, kil­ka osób pisze o niej blo­ga, zamieszcza zdję­cia oraz infor­mu­je o kole­jnych ses­jach. Book­erzy (oso­by wybier­a­jące mod­el­ki i mod­eli do konkret­nych pro­jek­tów) zacier­a­ją ręce, bo Thyl­ane rozch­wyty­wana jest na pra­wo i lewo. Dziecko wystyl­i­zowane na dorosłego, dla ludzi show-biz­ne­su jest pewnie czymś zupełnie nat­u­ral­nym, jed­nak dla zwykłych zjadaczy chle­ba może być to kon­trow­er­syjne. Wiado­mo, żeby wzbić się na szczyt mod­elin­gu, trze­ba zacząć jak najw­cześniej. Czynie uważa­cie, że lek­ka prze­sa­da?! Nie wiado­mo, kto oglą­da zdję­cia tej ślicznej dziew­czyn­ki. Od kari­ery “dorosłej” mod­el­ki dzieli ją zaled­wie albo aż 5 lat.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz