Lista zadań specjalnych

  by -

  Zaczęłam czy­tać wydanie spec­jalne “Poli­ty­ki” — “Sztukę życia” i znalazłam przykaza­nia Lesz­ka Kołakowskiego. Warto wziąć je sobie do ser­ca:)

  Po pier­wsze przy­ja­ciele.
  A poza tym:
  Chcieć niezbyt wiele.
  Wyz­wolić się z kul­tu młodoś­ci.
  Cieszyć się pięknem.
  Nie dbać o sławę.
  Wyzbyć się pożądli­woś­ci.
  Nie mieć pre­ten­sji do świa­ta.
  Mierzyć siebie swo­ją włas­ną miarą.
  Zrozu­mieć swój świat.
  Nie pouczać.
  Iść na kom­pro­misy ze sobą i światem.
  Godz­ić się na mier­notę życia.
  Nie szukać szczęś­cia.
  Nie wierzyć w spraw­iedli­wość świa­ta.
  Z zasady ufać ludziom.
  Nie skarżyć się na życie.
  Unikać rygo­ryz­mu i fun­da­men­tal­iz­mu.”

  Oto jest wyzwanie!

  Przy­go­towa­nia do wielkiej majów­ki trwa­ją, na szczy­cie listy zadań spec­jal­nych zna­j­du­je się: “wys­pać się do bólu”:)

  Pol­ka właśnie odkryła swój pływac­ki tal­ent:)  Gdy siedzi w wanience, tak moc­no chlapie wodą, że  potem moglibyśmy wyką­pać ją dru­gi raz — na podłodze.

  Zarad­na mama

   

  BRAK KOMENTARZY

  Dodaj komentarz