Kołysanki na śniadanie

Kołysanki na śniadanie

by -

W warsza­wskiej restau­racji Flam­ing & Co odbyło się śni­adanie pra­sowe, na którym uczest­ni­cy akcji “Kołysanek z miłoś­cią” opowiadali dlaczego zgodzili się na udzi­ał w akcji chary­taty­wnej. I tak, Mag­da Różcz­ka — cud­ow­na kobi­eta — zgodz­iła się zaśpiewać gdy usłysza­ła, że nie 1% ze sprzedaży ani 50 groszy, tylko całkow­ity dochód zostanie przekazany na remont klini­ki Cen­trum Zdrowia Dziec­ka. Wyraża­jąc zgodę na udzi­ał w nagra­niu, zła­mała daną sobie obiet­nicę, że nigdy nie będzie śpiewać. Do sprawy podeszła pro­fesjon­al­nie, brała nawet lekc­je śpiewu. Kiedy po kilku dni­ach w domowym zaciszu zaczęła nieśmi­ało nucić, jej kilkulet­nia cór­ka stwierdz­iła: Mamo nie rób tego. Przez moment zwąt­piła. Oso­biś­cie cieszę się, że był to jedynie moment. Stachurs­ki chwal­ił swo­ją śpiewa­jącą part­nerkę Asię Lask­iewicz — autorkę tek­stu. I już planu­ją kole­jne wspólne nagranie. Czy coś z tego wyjdzie? Nie wiem ale trzy­mam kciu­ki. Mar­iusz Toto­szko z zespołu Volver sam jest tatą dwóch córek, dlat­ego nie mógł odmówić pomo­cy innym dzieciom. Na kon­fer­encji pojaw­ił się w towarzys­t­wie 6 — miesięcznej cór­ki Zosi. Zapew­ni­ał, że mała przy kołysankach zasyp­ia. Pro­fe­sor Janusz Książyk z Cen­trum Zdrowia Dziec­ka opowiadał jak w najwięk­szej klin­ice w Polsce z dachu przez sufit, kable, a w rezulta­cie lampy ciekła woda i trze­ba było wyłączyć prąd! CZD było zagrożone katas­trofą budowlaną. Remont trwa ale zapew­ni­am, że nie wyobraża­cie sobie ile potrze­ba pieniędzy, żeby wszys­tko wró­ciło do normy. Dlat­ego tak waż­na jest sprzedaż tej pły­ty! Ostat­nio miałam wąt­pli­wą przy­jem­ność wiz­y­ty na noc­nym dyżurze w jed­nym z warsza­ws­kich szpi­tali. Opiszę to innym razem. Nadal czekam na Wasze recen­z­je. Wrzu­cam kil­ka zdjęć z kon­fer­encji, które bezpłat­nie udostęp­nił mi ser­wis VIPNEWS.

[tabs slidertype=“images” auto=“yes” autospeed=“3000”]
[imagetab width=“480” height=“320”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/09/stachurski.jpg [/imagetab]
[imagetab width=“480” height=“320”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/09/totoszkocorka3.jpg [/imagetab]
[imagetab width=“480” height=“320”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/09/zjodem.jpg [/imagetab]
[imagetab width=“480” height=“320”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/09/grupowe.jpg [/imagetab]
[/tabs]

PODOBNE ARTYKUŁY

3 KOMENTARZE

  1. Wspani­ała inic­jaty­wa, tym bardziej grat­u­lu­ję możli­woś­ci bezpośred­niego udzi­ału! To na pewno super pamiąt­ka, która jeszcze może pomóc innym. Oby było takich jak najwięcej 🙂

  2. To było wspani­ałe spotkanie Zarad­na Mamo:-)! Skro­pi­one łza­mi szczęś­cia i Ustro­n­i­anką:-)! Oby jak najwięcej osób dowiedzi­ało się o pły­cie, która swo­ją drogą jest cud­ow­na! Tego typu akc­je doda­ją skrzy­deł i roz­grze­wa­ją ser­du­cho! Kto jeszcze nie ma “Kołysanek z miłoś­cią”? Lep­iej się nie przyz­nawać, tylko pędz­ić do sklepu i nabyć! Ukołysze­my całą Pol­skę!!:-)

Dodaj komentarz