Kontakt

Kontakt

Współpra­ca:

Redakc­ja por­talu Zaradna-mama.pl naw­iąże współpracę ze spec­jal­is­tami – lekarza­mi, położnymi, tren­erami, diete­tykami, psy­chologami, a także  ze szkołami rodzenia oraz por­ta­lami inter­ne­towymi związanymi z branżą par­entin­gową oraz wszys­tkimi, którzy chcieliby się podzielić ciekawymi infor­ma­c­jami z naszymi czytel­nikami.

 

Kon­takt:

redakcja@zaradna-mama.pl
ul. Rud­nick­iego 10/142
01–858 Warsza­wa