Konkurs „Disney on Ice – Świat fantazji (Gdańsk/Sopot)”

Konkurs „Disney on Ice – Świat fantazji (Gdańsk/Sopot)”

Zaprasza­my dzieci do udzi­ału w konkur­sie plas­ty­cznym, w którym moż­na wygrać 2 bile­ty na spek­takl
„Dis­ney on Ice — Świat fan­tazji” w Gdańsk/Sopot, 6 grud­nia 2013 roku.

Obrazek 20

Aby wziąć udzi­ał w konkur­sie, należy przesłać skan lub zdję­cie pra­cy (w dowol­nej tech­nice) przed­staw­ia­jącej ulu­bionego bohat­era z bajek Dis­neya.

Zgłoszenia moż­na przesyłać za pomocą for­mu­la­rza lub pod adres: konkurs@zaradna-mama.pl
Ter­min upły­wa 4 grud­nia br. o godz. 12.00.

[form form‑5]

Reg­u­lamin konkur­su dostęp­ny jest pod adresem: https://zaradna-mama.pl/regulamin-konkursu-disney-on-ice-swiat-fantazji-gdansksopot/